Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1002

Kód životní situace: 172

Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec poskytuje informace vztahující se k oblastem jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Další informace:

  • Povinně zveřejňované informace.

Informace z jiných zdrojů:

  • Žádosti o informace.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 4.2.2016