Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1006

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat (viz. § 3 zákona č. 166/1999 Sb., Veterinární zákon - svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona)
Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci. Veřejné vystoupení zvířat se řídí zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty a údaje umožňující identifikaci osoby podle §8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání viz. bod 6b)

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent, silniční správní úřad, ochrana zvířat, hygiena

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Jana Bušovová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 4.2.2016