Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 978

Kód životní situace: 094

Společný nájem bytu

Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že další osobou přistupující k nájmu bytu jsou jeho děti, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, vnuk či vnučka, partner, jsou-li zletilí a žijí-li s nájemcem alespoň 1 rok ve společné domácnosti a nevlastní-li bytový či rodinný dům, byt nebo nejsou-li nájemci bytu na dobu neurčitou.Je-li obydlím manželů dům nebo byt, k němuž měl jeden z manželů ke dni uzavření manželství nájemní právo, vznikne uzavřením manželství k domu nebo bytu oběma manželům společné nájemní právo; při pozdějším uzavření nájemní smlouvy vzniká oběma manželům společné nájemní právo účinností smlouvy. Mají-li manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, manžel nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Marta Zavadilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.6.2021

Datum poslední aktualizace: 21.10.2021

Upřesnění a poznámky: