Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 979

Kód životní situace: 094

Přechod nájmu bytu

Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu.
Nájem bytu po jeho přechodu podle předchozího odstavce skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. To neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, dosáhla ke dni přechodu nájmu věku sedmdesáti let. Stejně tak to neplatí v případě, že osoba, na kterou nájem přešel, nedosáhla ke dni přechodu nájmu věku osmnácti let; v takovém případě skončí nájem nejpozději dnem, kdy tato osoba dosáhne věku dvaceti let, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodnou jinak.
Splňuje-li více členů nájemcovy domácnosti podmínky pro přechod nájmu, přejdou práva a povinnosti z nájmu na všechny společně a nerozdílně. Je-li členem nájemcovy domácnosti nájemcův potomek, má přednostní právo, aby na něho přešla práva a povinnosti z nájmu.

Nepřejdou-li práva a povinnosti z nájmu na člena nájemcovy domácnosti, přejdou na nájemcova dědice. Není-li nájemcův dědic znám ani do šesti měsíců ode dne nájemcovy smrti, může pronajímatel byt vyklidit, tím nájem zaniká.
Po novele občanského zákoníku provedené zákonem č. 132/2011 Sb. ze dne 3. 5. 2011 bylo zrušeno ustanovení § 708, dle kterého k přechodu nájmu bytu docházelo i v případě, kdy nájemce trvale opustil společnou domácnost.
Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem bytu pozůstalý manžel. Zemře-li jeden ze společných nájemců, přechází jeho právo na ostatní společné nájemce. Toto platí i v případě, jestliže nájemce opustí trvale společnou domácnost.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Marta Zavadilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 21.6.2021

Datum poslední aktualizace: 21.10.2021

Upřesnění a poznámky: