Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 985

Kód životní situace: 198

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění.
Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:
- o vyřazení z evidence zemědělský podnikatel sám požádá,
- neprovozuje více než 24 kalendářních měsíce zemědělskou výrobu,
- zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
- zanikl, jde-li o osobu právnickou,
- byl mu uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,
- jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky pro zemědělského podnikatele - fyzickou osobu uvedené v životní situaci "Zaevidování zemědělského podnikatele", musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

Informace z jiných zdrojů:

  • na stránkách Krajského živnostenského úřadu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016