Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 998

Kód životní situace: 122

Povolení ke kácení dřevin a Závazné stanovisko ke kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není–li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních obdobně.

Informace z jiných zdrojů:

  • www.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Kaplanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 20.1.2020

Datum poslední aktualizace: 20.1.2020