Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 973

Kód životní situace: 218

Místní poplatek ze psů

Finanční odbor vede evidenci psů v MČ Brno – Starý Lískovec, provádí přihlašování a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má místo trvalého pobytu nebo sídlo v MČ Brno – Starý Lískovec. 

Podmínky a postup řešení:

Držitel psa (poplatník) přihlašuje a odhlašuje psa osobně na finančním odboru ÚMČ Brno – Starý Lískovec. Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti (tj. do 15 dnů od nabytí psa).Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Jestliže přestane být poplatník držitelem psa nebo změní místo trvalého pobytu, je povinen ohlásit tuto skutečnost do 15 dnů na ÚMČ Brno – Starý Lískovec a vrátit evidenční známku. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kontaktovat ÚMČ Brno – Starý Lískovec, odbor finanční. 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

na Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, odbor finanční. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Při přihlášení psa:

- platný občanský průkaz držitele psa 

- právnická osoba též výpis z obchodního rejstříku

- průkaz ZTP/P nebo ZTP, pokud držitel uplatňuje zákonné osvobození od poplatku

- potvrzení z útulku (je-li pes z útulku, držitel je osvobozen od poplatku na dobu 1 roku)

Při odhlášení psa:

- potvrzení o utracení nebo úhynu psa

- evidenční známku k vrácení 

Formuláře:

 • Není potřeba. Evidenční karta psa bude vyplněna na místě.

Správní a jiné poplatky:

Ročně:

 • bytový dům 1 500 Kč  za druhého a každého dalšího psa 2 250
 • rodinný dům 400 Kč  za druhého a každého dalšího psa 600
 • držitel psa starší 65 let 200 Kč  za druhého a každého dalšího psa 300
 • držitel psa, kterým je osoba pobírající důchod, vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění: 1. pes 200,-, druhý a další dle místa bydliště – byt: 2 250,-Kč, rodinný dům – 600,-Kč

Osvobozeni od poplatku jsou:

 • osoby s průkazem ZTP/P, ZTP
 • osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob těžce zdravotně postižených
 • držitelé záchranářských psů
 • držitelé canisterapeutických psů
 • po dobu 1 roku držitelé psa z útulku

Poplatek ze psů můžete uhradit v hotovosti na pokladně úřadu Oderská 4, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na č. účtu 19-19022621/0100, var.symbol je číslo známky psa. Splatnost poplatku ze psů je 31. března každého roku.

Lhůty pro vyřízení:

Na počkání. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Žádní další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Vyplnění formuláře, převzetí nebo odevzdání evidenční známky. 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Je nutný osobní kontakt.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění

  - zákon č. 280/2009 Sb. o správě daní a poplatků v platném znění

Související předpisy:

 • Vyhláška MMB č. 22/2010 ve znění pozdějších změn a doplňků

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude-li poplatek ze psů zaplacen včas, tj. ve lhůtě splatnosti, nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem.

Pokud poplatek není zaplacen včas, lze ho navýšit dle §11 zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích v platném znění až na trojnásobek. 

Nejčastější dotazy:

 • Jaká je výše poplatku ze psů? Odpověď: bod 12

  Odkdy mám psa přihlásit? Do 15 dnů po jeho nabytí, poplatek budete platit od čtvrtého měsíce jeho stáří.

  Ztratil jsem evidenční známku, co mám dělat? Přijít osobně s občanským průkazem na finanční odbor ÚMČ Brno - Starý Lískovec, dostanete zdarma novou známku.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, rozpočtář

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Martina Vajbarová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 26.5.2021

Datum poslední aktualizace: 26.5.2021