STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021 města Brna

brno brno

Statutární město Brno, Zastupitelstvo města Brna 
Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. 12. 2021 
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz, Statutární město Brno 

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 

Zastupitelstvo města Brna se na Z8/33. zasedání konaném dne 9. 11. 2021, pod bodem č. 5, usneslo vydat na základě ustanovení § 130 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Článek 1 

Změna vyhlášky 
Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna č. 21/2001, 25/2001, 2/2002, 5/2002, 7/2002, 24/2002, 3/2003, 10/2003, 1/2004, 4/2004, 14/2004, 9/2005, 15/2006, 18/2006, 1/2007, 7/2007, 1/2008, 13/2008, 2/2009, 3/2009, 12/2009, 4/2010, 14/2010, 23/2010, 7/2011, 16/2011, 1/2012, 10/2012, 5/2013, 16/2013, 2/2014, 8/2014, 7/2015, 1/2016, 12/2016, 7/2017, 17/2017, 14/2018, 11/2019, 13/2019, 28/2020 a 7/2021, se mění a doplňuje takto: 

1. V části III. – Působnosti města a městských částí podle jednotlivých oborů působnosti – se: 
v článku 21  v odst. 1
 • v písm. o) za text „odpadu. 31b)“ doplňuje text: „kdy předmět řízení zasahuje do správních obvodů dvou a více MČ nebo se jedná o stavbu celoměstského zájmu dle Přílohy č. 8 tohoto Statutu.“, 
 • na konci písm. q) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písm. r), které zní: „má postavení vlastníka pozemku ve vztahu k nesvěřeným pozemkům v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny35) s výjimkou pozemků dle písm. e) a f) odstavce [1] článku 22 v řízeních o povolení kácení dřevin dle písm. q) tohoto odstavce.“, v článku 22  v odst. 1
 • na konci písm. o) doplňuje čárka a písm. p), které zní: „mají postavení vlastníka pozemku v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny,35) která se týkají majetku jim svěřeného podle Přílohy č. 4 tohoto Statutu; v případě řízení o povolení kácení dřevin dle písm. g) tohoto odstavce mají postavení vlastníka pozemku i ve vztahu k plochám uvedeným v písm. e) a f) tohoto odstavce,“,
 • doplňuje písm. q), které zní: „jsou účastníkem řízení vedeného krajským úřadem o vydání povolení k provozu zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadu, 31b) s výjimkou případů uvedených v čl. 21 odst. 1, písm. o) tohoto Statutu.“, v článku 23 v odst. 2 - písm. b) nově zní: spravuje poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, 146) v článku 39  v odst. 1
 • vkládá nové písm. f), které zní: „vydává Standard kybernetické bezpečnosti, kterým stanovuje základní požadované parametry bezpečnostních technologií a eviduje architekturu bezpečnostních řešení použitých na městských částech v návaznosti na požadavky tohoto standardu,“ 
 • vkládá nové písm. g), které zní: „eviduje vydaná varování státních orgánů v oblasti kybernetické bezpečnosti a předává městským částem informace o kybernetických hrozbách, které mohou ohrozit chod úřadů městských částí,“ 
 • dosavadní písm. f) až i) označují jako písm. h) až k), v článku 40  v odst. 1
 • vkládá nové písm. c), které zní: „zabezpečují úroveň bezpečnosti komunikační sítě a provozované výpočetní techniky, a to v souladu se standardem vydaným městem,“ 
 • vkládá nové písm. d), které zní: „ohlašují městu bezpečnostní incidenty, anomálie nebo události, které mohou přesáhnout vnitřní prostředí úřadu městské části a provádí jejich evidenci,“ 
 • dosavadní písm. c) až h) označují jako písm. e) až j), v článku 41  v odst. 2
 • písm. n) zrušuje, 
 • dosavadní písm. o) až r) označují jako písm. n) až q), 
 • v písm. q) se text „vyjma písm. q) tohoto odstavce“ nahrazuje textem „vyjma písm. p) tohoto odstavce“, v článku 42  v odst. 2
 • písm. o) zrušuje, 
 • dosavadní písm. p) až r) označují jako písm. o) až q), v článku 55  v odst. 1 
 • v písm. g) na konec doplňuje nová odrážka, která zní: „- vydává v rámci projektu Euroklíč v Jihomoravském kraji ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR Euroklíče,“, v odst. 2 
 • v písm. f) osmá odrážka zní: „zajišťuje vydávání speciálních označení vozidel a osob (parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou), 91), 
 • v písm. i) za slovo „pojištění“ doplňuje text „a zajišťuje vydávání pověření pro výkon veřejného opatrovnictví a k zastupování osob při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby.“, 
 • písm. j) zrušuje, v článku 56  v odst. 2 
 • v písm. b) poslední odrážka zrušuje, 
 • v písm. g) za slova „orgánem činným v trestním řízení“ doplňují slova „a osob neznámého pobytu,“.
2. V části IV. – Hospodaření města a městských částí – se: 
v článku 76 
 • odst. 54 zní: „Městské části žádají o účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje, u nichž je vyžadována finanční spoluúčast města, nebo je za město možné podat pouze jednu žádost, po udělení předchozího souhlasu ze strany Rady města Brna. O účelové dotace, návratné finanční výpomoci a zápůjčky ze státního rozpočtu, státních fondů nebo z rozpočtu kraje, u nichž není vyžadována finanční spoluúčast města, nebo je za město možné podat více než jednu žádost, žádají městské části bez předchozího souhlasu ze strany města/Rady města Brna, pouze jsou po podání žádosti povinny informovat město o jejím podání.“. 
3. V části V. – Ostatní ustanovení – se: 

v článku 77 
 • v odst. 1 za slova „nařízení města“ doplňuje text „(dále také jen „právní předpisy města“)“, 
 • odst. 5 zní: „Každý právní předpis města musí být vyhlášen zveřejněním ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“). Zveřejnění se provede tak, že se text právního předpisu města v otevřeném a strojově čitelném formátu a jeho metadata zašlou prostřednictvím elektronického formuláře do datové schránky, zřízené pro tento účel, správci Sbírky v souladu s příslušným právním předpisem. 89). Oznámení o vyhlášení právního předpisu města (dále jen „Oznámení“) se zveřejní na úřední desce Magistrátu města Brna (v budově Malinovského náměstí 624/3) po dobu alespoň 15 dnů. Současně se oznámení zveřejní po dobu alespoň 15 dnů na úředních deskách úřadů městských částí.“
 • odst. 6 zní: „Právní předpisy města, pokud v nich není stanoven pozdější počátek účinnosti, nabývají účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni vyhlášení. Ve výjimečných případech, vyžadujeli to naléhavý obecný zájem, lze stanovit dřívější počátek účinnosti, nejdříve však počátkem dne následujícího po dni vyhlášení. Je-li pro to důvod spočívající v ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, lze stanovit účinnost vyhlášením.“, 
 • odst. 7 zní: „Právní předpisy města se označují arabskými čísly v souvislé řadě. Číselná řada se uzavírá vždy koncem každého kalendářního roku.“, 
 • doplňuje odstavec [8], který zní: „Magistrát města Brna a úřady městských částí umožní v úředních hodinách bezplatně nahlížet do Sbírky v elektronické podobě.“, 
v článku 78 
 • odst. 11 zní: „Městské části zašlou stanovisko podle odst. [10] tohoto článku dostatečně před uplynutím příslušné zákonné lhůty, a kde není zákonná lhůta stanovena, tak nejpozději do 60 dnů od doručení žádosti. V případě, že město neobdrží od městské části stanovisko ve stanovených lhůtách, vydá primátor stanovisko za účastníka správního řízení bez stanoviska městské části.“. 
4. V odkazech – se: 
 • v odkazu 21a) třetí odrážka zní: „zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech“, 
 • odkaz 81) zní: „zák. č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech“, 
 • odkaz 89) zní: „zák. č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů“, 
 • v odkazu 118) před text vkládá „§“, 
 • v odkazu 139) text „§ 14 a § 15“ zrušuje, 
 • v odkazu 143) text „§5“ nahrazuje textem „§ 5“ a text „§5a odst. 1“ nahrazuje textem „§ 5a“. 
 • odkaz 146) zní: „obecně závazná vyhláška statutárního města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství“. 

Článek 2 

Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení kromě změn v části III, článku 23 a části V. článku 77, které nabývají účinnosti 1. 1. 2022. 
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna 
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna 

originál textu ke stažení: ikona souboru19 2021 ORGO nová vyhláška

16.11.2021 18:31:19 | přečteno 1513x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load