STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Usnesení vlády České Republiky ze dne 26.3.2020

usnesení vlády

O B S A H:

130. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 305

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. g) krizového

zákona.

Vláda

ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek Úřadu práce České republiky

a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání nouzového stavu v řízeních o dávkách

podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/2006

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-

-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:

1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci;

v případech pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení

doručení písemného oznámení,

2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši,

je prvním úkonem v řízení vydání písemného oznámení o dávce a její výši, které se nedoručuje do

vlastních rukou. U dávek pěstounské péče se postupuje obdobně, jen s tím rozdílem, že se vydává

rozhodnutí,

3. žádost o dávku lze podat též elektronicky na formuláři předepsaném Ministerstvem práce a sociálních

věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním

podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti.

Pokud byla pro podání žádosti o dávku v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost

učinit podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do

pěti dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu,

pokud Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve. Pro další podání

obsahující skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,

4. pro příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte stanovena domněnka

trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak a je zachována výplata příspěvku na úhradu potřeb

dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba o změnu výplaty. Je zachována místní příslušnost

krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do

dosažení zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující.

Provedou:

ministryně práce a sociálních věcí,

Úřad práce České republiky

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.Strana 1066 Sbírka zákonů č. 130 / 2020 Částka 47

131

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 309

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

bere na vědomí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/KAN

ze dne 26. března 2020, kterým byly stanoveny některé další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje

a prodeje služeb, stanoveného na dobu do dne 1. dubna 2020 do 6:00 hod.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.
Částka 47 Sbírka zákonů č. 131 / 2020 Strana 1067

132

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2020 č. 310

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru/označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda

I. bere na vědomí výjimku udělenou ministrem vnitra z usnesení vlády z 12. března 2020 č. 198

a z 13. března 2020 č. 203 pro přeshraniční pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví, sociálních službách

a složkách integrovaného záchranného systému;

II. stanoví, že

1. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále vztahují povinnosti podle usnesení vlády

z 18. března 2020 č. 247 (přísnější omezení pohybu na území České republiky, zákaz pobytu mimo

bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest);

2. na osoby uvedené v bodě I. tohoto usnesení se nadále nevztahují povinnosti podle usnesení vlády

z 19. března 2020 č. 267 (knížka přeshraničního pracovníka) a usnesení vlády z 23. března 2020 č. 281

(systém 3+2, povinná karanténa po příjezdu).

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

originál textu zde: ikona souborusb047 20 AK

27.3.2020 9:15:52 | přečteno 371x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load