STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Usnesení vlády České Republiky ze dne 30.3.2020

usnesení vlády

O B S A H:

140. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

141. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

142. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření


140

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 332

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c), d) a § 6 odst. 1

písm. c) krizového zákona.

Vláda s účinností od 30. března 2020

I. zakazuje všem zaměstnancům subjektů kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, kteří

se v rámci plnění svých pracovních úkolů podílejí na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury ve

smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění

nařízení vlády č. 315/2014 Sb., (dále jen „kritický zaměstnanec“), čerpání dovolené po dobu nouzového

stavu, s výjimkou osob, kterým byla nařízena karanténa;

II. nařizuje všem kritickým zaměstnancům

1. zdržovat se v průběhu bezpečnostních přestávek a v době mimo pracovní dobu, včetně doby přestávek

v práci na jídlo a oddech, výhradně na místech určených jejich zaměstnavatelem s výjimkou

a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,

b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb

danému zaměstnanci,

c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,

přičemž kritický zaměstnanec je v případech podle bodu II/1a) až c) tohoto usnesení povinen každou

takovou cestu předem oznámit svému zaměstnavateli, a není-li takové předchozí oznámení možné, je

povinen svého zaměstnavatele o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,

2. v případě, že zjistí, že byli v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19,

bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně

informovali svého zaměstnavatele;

III. nařizuje všem subjektům kritické infrastruktury podle § 2 písm. k) krizového zákona, které provozují

prvek kritické infrastruktury (dále jen „dotčený zaměstnavatel“),

1. zajistit všem kritickým zaměstnancům, kterým v době mimo pracovní dobu nařídí podle bodu II. tohoto

usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné ubytování a další nezbytné

životní podmínky, včetně zajištění

a) základních životních potřeb těchto zaměstnanců,

b) přiměřeného kontaktu těchto zaměstnanců s rodinou a osobami blízkými,

c) na základě žádosti zaměstnance péče o osoby danému zaměstnanci blízké nebo o zvířata chovaná

daným zaměstnancem, kterou by za normálních okolností tento zaměstnanec poskytoval osobně

Strana 1162 Sbírka zákonů č. 140 / 2020 Částka 51

a kterou tento zaměstnanec v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,

d) na základě žádosti zaměstnance správy majetku daného zaměstnance, kterou tento zaměstnanec

v důsledku omezení volnosti pohybu dle bodu II. nemůže řádně vykonávat,

2. zajistit podmínky pro kritické zaměstnance, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito kritičtí zaměstnanci

mohli dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,

3. v souvislosti s rizikovým kontaktem kritického zaměstnance dodržovat tato pravidla:

a) v případě, že dotčený zaměstnavatel zjistí, že jeho kritický zaměstnanec měl rizikový kontakt, tak

rozhodne, zda je výkon práce daným kritickým zaměstnancem nezbytný pro zajištění funkce příslušného

prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje,

b) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem není nezbytný pro zajištění funkce příslušného

prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel

informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí kritickému zaměstnanci

karanténu,

c) pokud výkon práce daným kritickým zaměstnancem je nezbytný pro zajištění funkce příslušného

prvku kritické infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, pak dotčený zaměstnavatel

a kritický zaměstnanec postupují podle bodu IV. tohoto usnesení; dotčený zaměstnavatel oznámí tuto

skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví,

d) pokud v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u kritického zaměstnance zjištěny jakékoli

známé klinické příznaky onemocnění COVID-19 nebo některý z provedených testů podle bodu IV.

tohoto usnesení bude mít pozitivní výsledek, pak dotčený zaměstnavatel informuje místně příslušný

orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí danému kritickému zaměstnanci karanténu nebo izolaci;

IV. nařizuje všem kritickým zaměstnancům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž

výkon práce je dle rozhodnutí zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické

infrastruktury, který dotčený zaměstnavatel provozuje, dodržovat tato pravidla:

1. kritický zaměstnanec pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů,

2. kritický zaměstnanec používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin,

3. kritický zaměstnanec využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,

4. kritický zaměstnanec pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky,

5. kritický zaměstnanec omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,

6. kritický zaměstnanec si na začátku každé směny bezprostředně před zahájením výkonu práce změří

tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní potíže

nadřízenému vedoucímu zaměstnanci,

7. kritický zaměstnanec podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením

na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek,

8. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/7 tohoto usnesení kritický zaměstnanec

pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu

s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost

IgM a IgG protilátek,

9. v případě negativního výsledku obou vyšetření podle bodu IV/8 tohoto usnesení kritický zaměstnanec

nadále vykonává práci v normálním režimu práce;

Částka 51 Sbírka zákonů č. 140 / 2020 Strana 1163

V. nařizuje orgánům ochrany veřejného zdraví a poskytovatelům zdravotních služeb, aby u kritických

zaměstnanců bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt a jejichž výkon práce je dle rozhodnutí

zaměstnavatele nezbytný pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, který dotčený

zaměstnavatel provozuje, nenařizovaly karanténu, pokud daný zaměstnanec a dotčený zaměstnavatel

dodržují postupy podle bodu IV. tohoto usnesení a žádné z vyšetření provedených podle bodu IV.

tohoto usnesení není pozitivní;

VI. stanoví, že výjimka ze zákazu prodeje ubytovacích služeb podle čl. I odst. 7 mimořádného opatření

Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 26. března 2020, č. j. MZDR 13361/2020-1/MIN/

/KAN, se vztahuje též na prodej a poskytnutí ubytovacích služeb při zajištění ubytování pro kritické

zaměstnance podle bodu III. tohoto usnesení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1164 Sbírka zákonů č. 140 / 2020 Částka 51

141

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 333

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. d) krizového

zákona.

Vláda

I. nařizuje s účinností od 30. března 2020 od 18:00 hodin nasazení vojáků v činné službě v počtu 300 osob

a související potřebné techniky k provádění krizových opatření, a to za účelem poskytnutí podpory

a součinnosti orgánům ochrany veřejného zdraví při plnění úkolů k likvidaci epidemie nového koronaviru

SARS-CoV-2;

II. ukládá

1. ministru zdravotnictví zorganizovat spolupráci orgánů ochrany veřejného zdraví s vojáky podle bodu I.

tohoto usnesení,

2. ministru obrany zajistit nasazení vojáků v činné službě s technikou podle bodu I. tohoto usnesení.

Provedou:

ministři zdravotnictví,

obrany

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 51 Sbírka zákonů č. 141 / 2020 Strana 1165

142

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 30. března 2020 č. 334

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020

I. nařizuje

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České

republiky a nezletilé děti občanů České republiky, kteří se nacházeli mimo území České republiky

před vydáním usnesení o zákazu vycestování (repatriace),

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes

Českou republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského

úřadu (průjezd a repatriace),

c) pro občany Evropské unie, kteří jsou manželi občanů České republiky,

d) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou

spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní, a zároveň od posledního

vstupu na území České republiky uplynulo alespoň 14 dnů,

f) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému,

kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou,

Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

g) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou

republikou nebo Slovenskou republikou,

h) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

i) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

j) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací se sídlem v České republice,

k) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky

a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

2. zákaz vycestování z území České republiky, to neplatí:

a) pro cizince, kteří chtějí opustit Českou republiku za účelem jednorázového vycestování,

b) pro občany České republiky, kteří jsou držiteli pobytového oprávnění v jiné zemi a chtějí opustit

Českou republiku za účelem jednorázového vycestování do této země,

Strana 1166 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Částka 51

c) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou

spolkovou republikou nebo Rakouskou republikou na dobu delší než 21 dní,

d) pro přeshraniční pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a integrovaném záchranném systému,

kteří pravidelně za účelem výkonu práce překračují státní hranici s Německou spolkovou republikou,

Rakouskou republikou, Polskou republikou nebo Slovenskou republikou,

e) pro přeshraniční pracovníky, kteří pravidelně za účelem práce překračují státní hranici s Polskou

republikou nebo Slovenskou republikou,

f) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

g) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

h) pro diplomaty a jiné zaměstnance státu při plnění naléhavých úkolů,

i) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra může svým sdělením na internetových stránkách stanovit další podmínky

a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice,

3. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky

oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,

nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické

lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost; to neplatí pro osoby, které jsou uvedeny

v bodě 1 písm. b), e), f), g) a v bodě 2 písm. d) a e). Pro osoby, které přicestovaly na základě výjimky

podle bodu 1 písm. h) až k), platí povinnost podle věty první, pokud doba jejich předpokládaného

pobytu na území České republiky bude delší než 21 kalendářních dní. Pro osoby, které vycestovaly

z území České republiky na základě výjimky podle bodu 2 písm. f) až i), platí povinnost podle věty

první, pokud doba jejich vycestování trvala déle než 21 kalendářních dní,

4. všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství

pro děti a dorost, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 3, rozhodli

o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů,

5. všem osobám, pro které neplatí povinnost uvedená v bodu 3 větě první:

a) v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to

telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb

v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli

poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud

budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým

pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění

COVID-19,

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;

II. zakazuje

všem osobám, které vstoupí na území České republiky a pro které neplatí povinnost uvedená v bodu

I/3 větě první, volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou:

a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění

péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

Částka 51 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Strana 1167

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

III. ukládá

1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra

a) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným

způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice dle bodu I/1 tohoto

usnesení,

b) stanovit sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným

způsobem další podmínky a náležitosti vyžadované pro překročení státní hranice podle bodu I/2

tohoto usnesení;

IV. zrušuje

1. body I/1 a I/5 usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 198, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod

č. 71/2020 Sb.,

2. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 203, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 76/2020

Sb.,

3. body II. až IV. usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 247, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného

pod č. 106/2020 Sb.,

4. usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 281, o přijetí krizového opatření, vyhlášené pod č. 128/2020 Sb.,

5. usnesení vlády ze dne 13. března 2020 č. 209 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 81/2020 Sb.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1168 Sbírka zákonů č. 142 / 2020 Částka 51

Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1169

Strana 1170 Sbírka zákonů 2020 Částka 51

Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1171

Strana 1172 Sbírka zákonů 2020 Částka 51

Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1173

Strana 1174 Sbírka zákonů 2020 Částka 51

Částka 51 Sbírka zákonů 2020 Strana 1175

Sbírka zákonů 2020

originál usnesení ke stažení zde: ikona souborusb051 20 AK

31.3.2020 8:14:41 | přečteno 430x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load