STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 6. dubna 2020 č. 387 o přijetí krizového opatření

usnesení vlády

O B S A H:

150. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

151. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

152. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

153. Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

a § 6 odst. 2 písm. b) krizového zákona.

Vláda za předpokladu prodloužení trvání nouzového stavu

I. nařizuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

1. zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, to neplatí:

a) pro cizince pobývající s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České

republiky, rodinné příslušníky – manžele a nezletilé děti – občanů Evropské unie a občanů České

republiky, kteří jsou oprávněni vstoupit na území České republiky,

b) pro občany Evropské unie a cizince s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří tranzitují přes Českou

republiku za účelem cesty domů a mají k tomuto účelu vystavenou nótu zastupitelského úřadu (průjezd

a repatriace),

c) je-li vstup těchto cizinců v zájmu České republiky,

d) pro přeshraniční pracovníky, kteří za účelem výkonu práce v České republice pravidelně oprávněně

překračují státní hranici s Českou republikou ze sousedního státu,

e) pro pracovníky mezinárodní dopravy,

f) pro pracovníky servisu kritické infrastruktury,

g) pro diplomaty a úředníky mezinárodních organizací,

h) v naléhavých mimořádných situacích,

přičemž Ministerstvo vnitra svým sdělením zveřejněným na internetových stránkách Ministerstva vnitra

nebo jiným vhodným způsobem upraví podrobnosti překračování státní hranice;

2. všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu na území České republiky

oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické

stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu,

3. že povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2 neplatí pro

a) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. b) a h). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na

území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude delší

než 24 hodin,

b) osoby, které jsou uvedeny v bodě 1 písm. c), d), e), f) a g). Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup

na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich pobytu na území České republiky bude

delší než 14 dní,

c) občany České republiky, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně překračují státní

Strana 1338 Sbírka zákonů č. 150 / 2020 Částka 56

hranici. Pro tyto osoby platí povinnost oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud

doba jejich vycestování byla delší než 14 dní,

d) občany České republiky, kteří vycestovali v naléhavé mimořádné situaci. Pro tyto osoby platí povinnost

oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než

24 hodin,

e) občany České republiky, kteří vycestovali jako pracovníci mezinárodní dopravy, jako pracovníci kritické

infrastruktury, diplomati nebo úředníci mezinárodních organizací. Pro tyto osoby platí povinnost

oznámit vstup na území České republiky podle bodu 2, pokud doba jejich vycestování byla delší než

14 dní,

4. krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 2

nebo 3, rozhodly o karanténě podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.

v délce 14 dnů; orgán ochrany veřejného zdraví může v individuálních případech osob spadajících pod

kategorii zájem České republiky, servis kritické infrastruktury, diplomati a úředníci mezinárodních organizací,

nebo naléhavá mimořádná situace rozhodnout o jiných karanténních opatřeních v souladu se

zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření,

5. že vycestování z území České republiky je možné pouze v nezbytných případech pod podmínkou, že

účel vycestování je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného mimořádným opatřením

Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III., a že k dosažení účelu vycestování nepostačuje cesta

v rámci území České republiky,

6. všem osobám, které po 14. dubnu 2020 vstoupily na území České republiky,

a) v případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění (zejména zvýšená teplota, kašel,

dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky) neprodleně oznámit tuto

skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli

zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele,

pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství,

b) strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud

budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění, poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým

pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění

COVID-19,

c) v případě vycestovávání maximálně omezit přímý osobní kontakt na cizím území,

7. že účel vycestování u přeshraničních pracovníků, kteří za účelem výkonu práce v sousedním státě pravidelně

překračují státní hranici, pokud doba jejich vycestování byla kratší než 14 dní, a u pracovníků

servisu kritické infrastruktury, kteří za účelem tohoto servisu překročí státní hranici, pokud doba jejich

vycestování byla kratší než 14 dní, je v souladu s výjimkami ze zákazu volného pohybu nařízeného

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a podle bodu III. pouze po předložení nóty zastupitelského

úřadu cílové země, že jde o zdravotní, sociální služby a základní složky integrovaného záchranného

systému, nebo subjekt kritické infrastruktury a že v místě výkonu práce byla přijata opatření

k zabránění šíření koronaviru SARS CoV-2, zejména povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích

cest,

8. všem subjektům, které přijímají cizince podle výjimky uvedené v bodě I./1./ f), zajistit, aby pracovníci,

kteří vstupují za účelem servisu na území České republiky, dodržovali pravidla pro kritické zaměstnance

podle usnesení vlády České republiky ze dne 30. března 2020 č. 332, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného

pod č. 140/2020 Sb.,

II. nařizuje s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu občanům

České republiky, jejich rodinným příslušníkům a cizincům uvedeným v bodě I./1./a), kteří se repatriují

na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu České

Částka 56 Sbírka zákonů č. 150 / 2020 Strana 1339

republiky příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí, a po překročení hranic České republiky k cestě do

místa bydliště nevyužívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu;

III. zakazuje s účinností ode dne 14. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu všem

osobám, které vstoupí na území České republiky a kterým nebyla nařízena karanténa podle bodu I./4.,

volný pohyb na území celé České republiky s výjimkou

a) cest do zaměstnání a výkon zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a tento

výkon,

b) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti, k zajištění péče

o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,

c) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

d) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

e) cest zpět do místa svého bydliště,

f) pohřbů;

IV. prodlužuje platnost usnesení vlády ze dne 30. března 2020 č. 334, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného

pod č. 142/2020 Sb., do 13. dubna 2020 23:59;

V. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra upravit sdělením uveřejněným na internetových

stránkách Ministerstva vnitra nebo jiným vhodným způsobem podrobnosti překračování státní hranice

dle bodu I./1. tohoto usnesení;

VI. zrušuje se s účinností ode dne 14. dubna 2020

bod I. usnesení vlády ze dne 19. března 2020 č. 267, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 112/

/2020 Sb.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1340 Sbírka zákonů č. 150 / 2020 Částka 56

151

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 388

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.

Vláda s účinností ode dne 7. dubna 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu

I. ukládá členům zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatním osobám včetně veřejnosti z důvodu

omezení svobody pohybu na území České republiky, aby při osobní účasti na jednání zastupitelstev

územních samosprávných celků dodržovali mezi sebou odstup nejméně 2 metry a použili ochranné

prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky,

které brání šíření kapének;

II. ukládá územním samosprávným celkům, aby

1. vhodným způsobem zabezpečily dodržení povinnosti podle bodu I., spočívající v dodržování odstupů

účastníků jednání zastupitelstev územních samosprávných celků nejméně 2 metry,

2. vhodným způsobem zabezpečily, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva

spojená s účastí na jednání zastupitelstva;

III. doporučuje územním samosprávným celkům, aby zajistily, pokud je to možné,

1. účast členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně veřejnosti na jednání

zastupitelstva územního samosprávného celku prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast

v reálném čase bez jejich osobní přítomnosti, např. formou videokonference nebo telekonference, pokud

umožňují uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva,

2. v případě osobní účasti členů zastupitelstev územních samosprávných celků a ostatních osob včetně

veřejnosti na jednání zastupitelstva územního samosprávného celku oddělení členů zastupitelstev územních

samosprávných celků od veřejnosti vhodnými prostředky např. jejich účastí v oddělené místnosti

nebo konání zasedání v otevřeném prostoru;

IV. doporučuje územním samosprávným celkům, aby opatření podle bodů II. a III. přiměřeně aplikovaly

i při jednáních svých ostatních kolektivních orgánů;

V. zrušuje usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 274, vyhlášené pod č. 122/2020 Sb.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,

hejtmani,

primátor hlavního města Prahy,

primátoři,

starostové

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Částka 56 Sbírka zákonů č. 151 / 2020 Strana 1341

152

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 393

o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. f) krizového

zákona.

Vláda

I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví těmto právnickým osobám:

1. Moldex/Metric v.o.s., IČ: 25291921, se sídlem Janderova 525, Hylváty, 562 03 Ústí nad Orlicí,

2. PARDAM, s. r. o., IČ: 25268694, se sídlem Žižkova 2759, 413 01 Roudnice nad Labem,

3. REFIL, spol. s r. o., IČ: 48364215, se sídlem Přemilovická 135, Sedlec, 360 10 Karlovy Vary,

pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009;

II. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví Nanologix corporation s. r. o., IČ: 25494546,

se sídlem č. p. 140, 436 01 Český Jiřetín, pokud jde o zásobování osobními ochrannými prostředky dle

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou

normou EN 1827+A1:2009;

III. ukládá ministru zdravotnictví zajistit po projednání s právnickými osobami uvedenými v bodu I. a II.

tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají dodat, a termín a způsob jejich dodání.

Provede:

ministr zdravotnictví

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Strana 1342 Sbírka zákonů č. 152 / 2020 Částka 56

153

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 6. dubna 2020 č. 394

k informování o změně krizového opatření

Ve smyslu § 2 odst. 1 písm. d) zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv,

ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 8 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně

některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vláda o přijetí tohoto usnesení.

Vláda

I. informuje, že dne 30. března 2020 rozhodla usnesením č. 347 o zrušení bodu I. usnesení vlády ze dne

18. března 2020 č. 247, vyhlášeného pod č. 106/2020 Sb., a to s účinností od 31. března 2020;

II. rozhoduje o vyhlášení tohoto usnesení ve Sbírce zákonů.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

originál textu ke stažení zde: ikona souborusb056 20 AK

7.4.2020 8:15:49 | přečteno 426x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load