STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

XIIzmč

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI, ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

XII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec na den 8.září 2021 od 17,00 hod. 

do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec


Navržený pořad jednání: 

A) Organizační část 

  • Zahájení XII. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 
  • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování 
  • Volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu XII. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 

B) Program jednání 

1. Zánik mandátu člena ZMČ Brno-Starý Lískovec, nastoupení náhradníka a složení slibu nového člena ZMČ 
2. Zpráva Finančního výboru za období VI. -VIII. /2021 
3. Rozpočtové opatření č. 20 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2020 do hlavní činnosti
4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023–2027 
5. Návrh OZV SMB, o místních poplatcích 
6. Návrh obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna o zákazu spalování vybraných druhů paliv ve stacionárních zdrojích 
7. Stavební úpravy vstupu BD Oderská 6, Brno-Starý Lískovec 
8. Prodej pozemku p. č. 1684/210 a částí pozemku p. č. 1676/11 k. ú. Starý Lískovec 
9. Prodej podílu pozemku pod bytovým domem Osová 6 vlastníkovi bytové jednotky č. 593/9 
10. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k. ú. Starý Lískovec 
11. Návrh na odkoupení p. č. 335/1 k. ú. SL 
12. Návrh na odkoupení části p. č. 909/3 k. ú. SL 
13. Návrh na odprodej pozemků nebo jejich částí v ul. Kroupova 
14. Doplnění vyjádření k prodeji pozemků p.č. 2391/1 a 2402/1 k.ú. SL – II. 
15. Různé, diskuse, dotazy 
 
 

C) Ukončení jednání 

 Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části Brno-Starý Lískovec. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a může být zveřejňován. Všichni přítomni jsou žádáni, aby pokud možno ve svých vystoupeních neuváděli osobní, citlivé či jiné údaje jiných osob, tedy údaje podléhající obecnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a souvisejících právních předpisů. Informace a kontakty týkající se ochrany osobních údajů v rámci městské části Brno-Starý Lískovec jsou zveřejněny na www.staryliskovec.cz. 
 

 
    Mgr. Vladan Krásný, v.r. 
starosta MČ Brno-Starý Lískovec         

Mimořádné opatření 

 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to ve vnitřních prostorech staveb. 


31.8.2021 12:00:31 | přečteno 473x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load