STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

XIV ZMČ

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec na den 2.března 2022 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec

Mimořádné opatření 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. 

Navržený pořad jednání: 

A) Organizační část 

 •   Zahájení XIV. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 
 • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování 
 • Volba ověřovatelů zápisu 
 • Schválení programu XIV. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 

B) Program jednání 

 1. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 2. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, BrnoStarý Lískovec na rok 2022 
 3. Prodej-pronájem pozemku p.č. 643/23 a části pozemku p.č. 643/21 
 4. Úprava Kritérií výběru žadatelů o pronájem bytů v majetku města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec 
 5. Zpráva Finančního výboru za období XII. /2021-I./2022 
 6. Zpráva Kontrolního výboru 
 7. Zásady pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje     
 8. Různé, diskuse, dotazy 

C) Ukončení jednání 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části Brno-Starý Lískovec. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a může být zveřejňován. Všichni přítomni jsou žádáni, aby pokud možno ve svých vystoupeních neuváděli osobní, citlivé či jiné údaje jiných osob, tedy údaje podléhající obecnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a souvisejících právních předpisů. Informace a kontakty týkající se ochrany osobních údajů v rámci městské části Brno-Starý Lískovec jsou zveřejněny na www.staryliskovec.cz

    Mgr. Vladan Krásný, v.r. starosta MČ Brno-Starý Lískovec         


22.2.2022 14:06:51 | přečteno 718x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load