STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů

Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno Starý Lískovec

K podání žádosti o pronájem obecního bytu žadatel doloží tyto doklady:
 • potvrzení o veškerých příjmech za poslední 3 měsíce,
 • kopii pracovní smlouvy
 • OSVČ- ověřenou kopii oprávnění k podnikání
 • OSVČ- kopii daňového přiznání za poslední zdaňovací období
 • potvrzení o poskytování aktuálních dávek z Kontaktního místa
 • rozhodnutí o přiznané výši důchodu (invalidní, starobní, vdovský apod.)
 • prokázání skutečného bydlení (kopii nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy apod.)
 • čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Brnu
 • originál výpisu z „evidence práv pro osobu“ z katastru nemovitostí pro osobu žadatele a jeho manželky (manžela) – aktualizovat po 12 měsících
 • Výslovný souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních a citlivých údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – výslovný souhlas žadatele, jeho manžela, manželky, a všech zletilých osob, pro které je byt žádán a zákonných zástupců všech nezletilých osob (formulář ÚMČ).

Při podání registračního lístku na pronájem volného zveřejněného bytu je žadatel povinen aktualizovat uvedené doklady.  

Kritéria výběru žadatelů na pronájem obecního bytu

prokázaný trvalý (hlášený) pobyt ve městě Brně 15 bodů

Z hlediska trvalého (hlášeného) pobytu je nutné, aby měl žadatel zaregistrováno trvalé bydliště ve městě Brně. Podmínku nelze nahradit čestným prohlášením, že ve městě Brně trvale bydlí. Trvalý (hlášený) pobyt ve městě Brně musí žadatel v okamžiku posuzování jeho žádosti o pronájem obecního bytu mít vyznačen v platném průkazu (dokladu) totožnosti.

současná bytová situace žadatele

 • bydlí u rodičů nebo dětí 15 bodů
 • bydlí u příbuzných 15 bodů
 • bydlí v podnájmu u cizích lidí 15 bodů
 • bydlí na ubytovně, internátě 15 bodů
 • bydlí v azylovém domě, domě matky s dětmi 15 bodů
 • bydlí v bytě s nájemní smlouvou na dobu určitou 14 bodů
 • bydlí jinak 4 body

- doložení dokladů o výši příjmů za poslední 3 měsíce, kde zdrojem příjmů je:

 • zaměstnání, podnikání 20 bodů
 • rodičovský příspěvek, peněžitá pomoc v mateřství, odměna pěstouna, odměna pečující osobě  20 bodů
 • důchod – starobní, invalidní 20 bodů
 • podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci podle zákona č. 435/2004 Sb.,
 • o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 15 bodů
 • dávky hmotné nouze, sociální dávky 1 bod
 • bez příjmu 0 bodů

Započítává se 1 zdroj příjmu a to ten, který je ohodnocen nejvyšším počtem bodů. Body nelze sčítat.

- doložení potvrzení o prezenčním studiu 3 body

- za každý celý rok od podání žádosti 1 bod

(max. 3 body za 3 roky)

- žadatel uvolní městské části Brno-Starý Lískovec obecní byt  20 bodů

subjektivní kritérium - na základě všech poznatků a dostupných informací o žadatelích může každý člen Bytové komise přidělit v souvislosti s pronájmem každého jednoho bytu  (body mohou být přiděleny každým členem BK jednomu uchazeči nebo rozděleny mezi více uchazečů, uvést do protokolu komise, kolik každý člen BK přidělil bodů) 0 – 5 bodů

Při prokázání nepravdivých údajů ze strany žadatele (bezdlužnost vůči městu Brnu, výše příjmů, atd.), bude žadateli sděleno vyřazení žádosti z evidence žadatelů v MČ Brno-Starý Lískovec.

O výběru nejvhodnějšího žadatele rozhoduje na základě doporučení Bytové komise Rada městské části Brno-Starý Lískovec, získané body slouží pouze jako orientační hledisko.

Schváleno na XIX. řádném zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec konaném dne 29.08.2018.

Tato Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec ruší Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů v majetku města Brna svěřených městské části Brno-Starý Lískovec schválená Zastupitelstvem MČ Brno-Starý Lískovec na XVII. zasedání dne 07.03.2018.

22.2.2016 14:11:02 | přečteno 9650x | tomas.okrina
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load