STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Zastupitelstvo MČ

Mandát člena Zastupitelstva vzniká zvolením. Člen Zastupitelstva obce skládá na začátku funkčního období slib tohoto znění: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Člen Zastupitelstva vykonává svůj mandát osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy.

Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti MČ. MČ v samostatné působnosti ve svém územním obvodu pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Zastupitelstvo může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány Výbory. Vždy se zřizuje Výbor finanční a Výbor kontrolní. Zastupitelstvo městské části Brno-Starý Lískovec má 21 členů. Zasedání zastupitelstva svolává a zpravidla řídí starosta MČ. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1x za 3 měsíce. Jednání zastupitelstva jsou veřejná a termín zasedání, místo konání a navržený program je zveřejňován alespoň 7 dní předem na úřední desce Úřadu MČ a také způsobem umožňujícím dálkový přístup. Jednání zastupitelstva se řídím schváleným jednacím řádem. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva mají jeho členové, Rada a Výbory.

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva MČ v roce 2022:

02.03. 2022 - XV. ZMČ

01.06. 2022 - XVI. ZMČ

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load