STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

NOUZOVÝ STAV na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

1502 krizová opatření 2021

vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá

1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním;

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. února 2021, v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 14 dnů od nabytí jeho účinnosti.

60 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 126 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje

1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:

a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen malých domácích zvířat,
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodeje jízdenek,
r) květinářství,
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
t) prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
u) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
w) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
x) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
y) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
z) myček automobilů,
aa) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
ac) provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
ad) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený
v bodě I/7,
ae) provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
af) prodejen zbraní a střeliva,
ag) papírnictví,
ah) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
ai) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
aj) provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
ak) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve
které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.; tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,

3. dále

a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních
akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,

4. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:

a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování
písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu
pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu
a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže
nemají jiné bydliště na území České republiky,
f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich
nezbytnému doprovodu,

5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,

6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:

a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,

7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;

II. omezuje

1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech
provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že

a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních
garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,

6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním
postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních
plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace)
bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala
nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.
celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními
pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

61 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 127 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. výkonu povolání,

3. výkonu činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,

6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. tohoto krizového opatření,

7. cest zpět do místa svého bydliště;

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,

4. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

6. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,

7. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,

8. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,

9. cest za účelem vycestování z České republiky,

10. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,

11. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,

12. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem V.,

13. cest za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v souladu s bodem VI.,

14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,

15. cest zpět do místa svého bydliště;

III. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I. nebo bodu II/1 až 6, 9 až 15 nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;

IV. nařizuje

1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště
s výjimkou případů uvedených v bodech I. a II.,
2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
– členů domácnosti,
– doprovodu podle bodu II/4 a 5,
– zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
– osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
– osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné
konat ve vyšším počtu osob,
– dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

V. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;

VI. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku
(chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně
FFP2, KN95 nebo N95,
b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním
výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,
d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu;

VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které

člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor bez výdechového ventilu třídy
FFP2 nebo KN95;

VIII. doporučuje

1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní
smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při
nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/6 omezit přímý kontakt se zákazníky;
IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je
z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní
utkání nebo soutěže.

62 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 128 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu spočívající v:

1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně
zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném
rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu; ostatní
agendy se vykonávají v rozsahu, který neohrozí níže uvedená opatření nutná k ochraně zdraví státních
zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob (dále jen „zaměstnanci“),
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních
řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení
kontaktů se provede zejména takto:
a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním ve všech případech,
kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu klientům/veřejnosti
v úředních hodinách,
b) příjmem veškerých dokumentů od klientů/veřejnosti pouze prostřednictvím pracoviště podatelny, je-li
zřízeno; vždy, kdy je to možné, se upřednostní elektronická komunikace,
c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý
kontakt; jednání se provádí za zvýšených hygienických opatření,
d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
3. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem zaměstnanců přítomných
na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost orgánu veřejné moci nebo správního orgánu,
4. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců neohrozilo akceschopnost
orgánu (např. střídání oddělených skupin zaměstnanců orgánu, práce na dálku).

63 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 129 o přijetí krizového opatření

Vláda omezuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.:

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou
praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:

a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
g) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
h) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo
studentů,
4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků
základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný
zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,
5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na
kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše
10 osob,
6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,
7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit
prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou
přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky,
8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům
škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,
9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí
vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je
zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,
10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je
sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
11. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských
zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor
školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt
třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

64 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 130 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. nařizuje

1. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo
školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou
úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž
zákonní zástupci jsou:
– zaměstnanci bezpečnostních sborů,
– zaměstnanci obecní policie,
– zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
– zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
– zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
– sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
– zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
– zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
– zaměstnanci Finanční správy České republiky,
– příslušníky ozbrojených sil,
– zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
– pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
– pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky mateřské školy,
– zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
– zaměstnanci zařízení školního stravování,
– zaměstnanci České pošty, s. p.,
a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení,
2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu
zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,
4. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
o přijatých opatřeních v tomto směru,
5. obcím s rozšířenou působností a zřizovatelům určených škol a školských zařízení poskytovat veškerou
potřebnou součinnost hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy v procesu zajišťování vykonávání
péče o děti ve věku od 3 do 10 let;

II. umožňuje hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v souladu s § 14 odst. 6 krizového zákona stanovit podle místních potřeb svým nařízením další okruhy zaměstnanců, pro jejichž děti ve věku od 3 do 10 let budou vykonávat nezbytnou péči školy nebo školská zařízení určené podle bodu I/1; body I/2 až I/5 se použijí obdobně.

65 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 131 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

1. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje akutní lůžková péče, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
– přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek podle bodu 3,
– návštěv nezletilých pacientů,
– návštěv pacientů s omezenou svéprávností,
– návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění,
2. omezuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických zařízeních na
pracovištích, na kterých se poskytuje dlouhodobá nebo následná lůžková péče, tak, že návštěvu lze
připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující pacienta se podrobí před zahájením návštěvy POC
testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje
na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
a na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom
doklad; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu
za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně
respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které
nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud
mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení
dalších režimových opatření poskytovatele,
3. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém
zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
– třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,
– porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,
– bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
– třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,
– třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění
COVID-19,
– třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných
nebo látkových roušek nepostačuje),
4. u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem
a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) omezuje návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že
osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2, a to s negativním výsledkem; tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly
nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a na osoby, které v době 90 dnů přede
dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba navštěvující uživatele,
která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy
používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez
výdechového ventilu [s výjimkou dětí do dvou let věku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích
cest, a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě
návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky,
že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

66 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 132 o přijetí krizového opatření

Vláda nařizuje s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem), aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

1. vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených
prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který
bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních
výsledků obou testů,
2. uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

67 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 133 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. zakazuje ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence návštěvy:

– obviněných uskutečňované podle § 14 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších
předpisů; zákaz se nevztahuje na návštěvy uskutečňované podle § 14 odst. 9 a 10 a podle § 28 odst. 2
tohoto zákona,
– odsouzených uskutečňované podle § 19 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– chovanců uskutečňované podle § 10 zákona č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákaz se nevztahuje na osoby uvedené
v § 10 odst. 2 tohoto zákona;

II. stanovuje, že výjimku z tohoto mimořádného opatření může udělit ministryně spravedlnosti.

68 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 134 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že

I. zakazuje

a) všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov
a Trutnov opustit území daného okresu,
b) všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo
bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů,
s výjimkou:
1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle
usnesení vlády České republiky ze dne 14. února 2021 č. 129, a jejich nezbytného doprovodu,
3. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo
jiných zákonem chráněných zájmů,
4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele,
5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných
a osob blízkých,
8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby,
9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,
10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a na pohřbu,
11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. nařizuje

a) všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I. povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,
b) všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených v bodě
I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020, č. j. MZDR 15757/
/2020-43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou
masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační
účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95, a to
– ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,
– v prostředcích veřejné dopravy,
– na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném
místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se
výlučně o členy domácnosti;

III. stanoví, že povinnosti stanovené v bodu I. a bodu II. písm. a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy; osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;

IV. důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost 2 metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

1. byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

a) omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými
místy,
b) omezení shlukování osob ve společných prostorách,
c) podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,
d) dostatečnému větrání nebo ventilaci pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,
2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních
a sezonních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,
3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.

69 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 135 o přijetí krizového opatření

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.

I. ukládá subjektům kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového zákona a jejich smluvním
dodavatelům podílejícím se přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
přijmout nezbytná opatření k zajištění provozu dotčených prvků kritické infrastruktury dle tohoto krizového
opatření;

II. ukládá subjektům kritické infrastruktury, kteří jsou provozovateli jednoho nebo více prvků kritické

infrastruktury v některém z odvětví uvedených v článcích I., II., V. a VI. dle přílohy k nařízení vlády
č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů,
1. určit své smluvní dodavatele, kteří jsou nezbytní k zajištění provozu dotčených prvků kritické
infrastruktury (dále jen „nezbytný dodavatel“), a po dohodě s nimi zajistit jejich součinnost při
zajišťování provozu dotčených prvků kritické infrastruktury,
2. vést aktuální seznam nezbytných dodavatelů,
3. pravidelně předávat seznam nezbytných dodavatelů, nejméně však jednou měsíčně, ministerstvu
nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu, kterým byly stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná
infrastruktura provozovatele určeny jako prvky kritické infrastruktury dle krizového zákona;
III. nařizuje fyzickým osobám určeným subjektem kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. k) krizového
zákona a fyzickým osobám určeným smluvními dodavateli subjektů kritické infrastruktury podílejícími se
přímo na zajištění provozu prvku kritické infrastruktury s ohledem na jejich skutečnou roli při zajišťování
funkce prvku kritické infrastruktury ve smyslu nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku
kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů; pro účely tohoto usnesení jsou subjekty kritické
infrastruktury a smluvní dodavatelé subjektu kritické infrastruktury ve smyslu tohoto bodu usnesení označováni
dále jako „dotčená právnická osoba“ a kritičtí zaměstnanci ve smyslu bodu III. usnesení vlády České
republiky ze dne 14. února 2021 č. 125 jsou pro účely tohoto usnesení označováni dále jako „fyzické osoby“:
1. zdržovat se v době, ve které je možno fyzické osobě nařídit pracovní povinnost, výhradně na místech
určených dotčenou právnickou osobou, s výjimkou:
a) cest nezbytně nutných k obstarávání vlastních základních životních potřeb,
b) cest do zdravotnických zařízení nezbytně nutných k poskytnutí neodkladných zdravotních služeb
fyzické osobě,
c) cest nezbytně nutných k vyřízení vlastních neodkladných úředních záležitostí,
přičemž fyzická osoba je v případech podle písmen a) až c) povinna každou takovou cestu předem
oznámit dotčené právnické osobě, a není-li takové předchozí oznámení možné, je povinna dotčenou
právnickou osobu o dané cestě vyrozumět ihned, jakmile to bude možné,
2. v případě, že jim bylo na základě provedeného epidemiologického šetření oznámeno, že byly v úzkém
kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 (dále jen „rizikový kontakt“), bezodkladně
o tom informovat dotčenou právnickou osobu,
3. respektovat rozhodnutí dotčené právnické osoby o rozvržení pracovní povinnosti učiněné podle bodu
VII. tohoto usnesení;
IV. nařizuje všem dotčeným právnickým osobám:
1. zajistit všem fyzickým osobám, kterým bylo v době, ve které je možno nařídit pracovní povinnost,
nařízeno podle bodu III. tohoto usnesení zdržovat se na jiném místě než v jejich bydlišti, zdarma důstojné
ubytování a další nezbytné životní podmínky, včetně zajištění:
a) základních životních potřeb těchto fyzických osob,
b) přiměřeného kontaktu těchto fyzických osob s rodinou a osobami blízkými,
c) péče o osoby dané fyzické osobě blízké nebo o zvířata chovaná danou fyzickou osobou, kterou by za
normálních okolností tato fyzická osoba poskytovala osobně a kterou tato fyzická osoba v důsledku
omezení volnosti pohybu dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě
žádosti této fyzické osoby,
d) správy majetku dané fyzické osoby, kterou tato fyzická osoba v důsledku omezení volnosti pohybu
dle bodu III. tohoto usnesení nemůže řádně vykonávat, a to na základě žádosti této fyzické osoby,
2. zajistit podmínky pro fyzické osoby podle bodu III/2 tohoto usnesení, které měly rizikový kontakt, tak,
aby tyto fyzické osoby mohly dodržet všechna pravidla podle tohoto opatření,
3. v případě, že dotčená právnická osoba zjistí, že fyzická osoba měla rizikový kontakt podle bodu III/2
tohoto usnesení, ale nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19, a rozhodne, že je výkon práce
a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby nezbytný s ohledem na její skutečnou roli při zajišťování
provozu prvku kritické infrastruktury, který dotčená právnická osoba provozuje, pak dotčená právnická
osoba a fyzická osoba postupují podle bodu V. tohoto usnesení; dotčená právnická osoba oznámí tuto
skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví;
V. nařizuje krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy v případě, že fyzické
osobě bylo nařízeno karanténní opatření a následně byla místně příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví oznámena dotčenou právnickou osobou skutečnost podle bodu IV/3, změnit karanténní opatření
tak, aby umožňovalo výkon práce a/nebo pracovní povinnosti fyzické osoby podle bodu VI.;
VI. nařizuje všem fyzickým osobám bez klinických příznaků, které měly rizikový kontakt, dodržovat tato
pravidla, a to minimálně po dobu 10 dnů od rizikového kontaktu:
1. fyzická osoba pracuje s respirátorem třídy FFP2 bez výdechového ventilu,
2. fyzická osoba používá jeden respirátor třídy FFP2 maximálně po dobu 4 hodin,
3. fyzická osoba využívá na odpočinek a stravování místnost bez přítomnosti jiné osoby,
4. fyzická osoba pracuje tak, aby se minimalizoval kontakt s ostatními osobami,
5. fyzická osoba omezí pohyb po pracovišti na nezbytně nutnou míru,
6. fyzická osoba si na začátku výkonu práce nebo pracovní povinnosti bezprostředně před jejím zahájením
změří tělesnou teplotu a průběžně sleduje svůj zdravotní stav se zaměřením na možné klinické příznaky
onemocnění COVID-19; v případě výskytu klinických příznaků onemocnění COVID-19 fyzická osoba
bez prodlení přeruší výkon práce nebo pracovní povinnosti a oznámí tuto skutečnost zástupci dotčené
právnické osoby;
VII. umožňuje dotčeným právnickým osobám:
1. nařídit pracovní povinnost u fyzických osob takovým způsobem, že jejich osobní volno bude za dobu
3 týdnů činit alespoň 105 hodin,
2. vypracovat písemný rozvrh pracovní povinnosti a seznámit s ním nebo s jeho změnou fyzickou osobu
nejpozději 24 hodin před začátkem období, na něž je pracovní povinnost fyzické osobě rozvržena.
70 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 136 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
I. zakazuje zpopelnit tělo osoby zemřelé mimo území České republiky, která není státním občanem
České republiky ani nemá trvalý pobyt na území České republiky, s výjimkou těla zemřelého, které se ke
dni 15. února 2021 nachází na území České republiky;
II. ukládá provozovat krematorium v maximálním možném rozsahu, přičemž se nepřihlíží k omezujícím
limitům provozu stanoveným obcí.
71 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 137 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
I. nařizuje pohlížet na čestné prohlášení
1. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé
a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny
jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II. vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5
a 13 uvedené přílohy, a u nichž dosud nebyla provedena vstupní lékařská prohlídka, jako na posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů; vzor čestného prohlášení, kterým lze nahradit posouzení
zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání, je uveden v příloze tohoto opatření; toto
čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového
stavu,
2. osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového
stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle
§ 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné
nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu;
II. uděluje výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické
lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;
III. ukládá
1. považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání nouzového stavu, a to
a) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek podle
§ 59 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. a podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., anebo periodických lékařských
prohlídek podle § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb. po dobu do ukončení nouzového stavu a dále po
dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku
uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku
uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
b) lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12
odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb., jejichž platnost skončila v době vyhlášeného
nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše
i) 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku
uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
ii) 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku
uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou,
2. poskytovatelům pracovnělékařských služeb podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo registrujícím poskytovatelům
posuzované osoby, kteří jsou k tomu podle zákona č. 373/2011 Sb. nebo jiného právního předpisu
oprávněni, provést na žádost zaměstnavatele vstupní lékařskou nebo periodickou lékařskou prohlídku
dotčené osoby a vydání lékařského posudku o její zdravotní způsobilosti k práci ve lhůtě určené podle
bodu I. pro platnost čestného prohlášení nebo bodu III/1 pro platnost lékařských posudků.
72 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 140 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu
stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších
předpisů.
73 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 141 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
I. nařizuje cizincům, kteří jsou držiteli zaměstnanecké karty nebo modré karty, nejpozději v den nástupu
oznámit změnu zaměstnavatele Ministerstvu vnitra, jedná-li se o zaměstnavatele provádějícího krizová
opatření nebo napomáhajícího k provádění krizových opatření v nouzovém stavu; podmínky pro výkon
zaměstnání jsou považovány za splněné učiněným oznámením, pokud je současně doloženo prohlášení
zaměstnavatele provádějícího či napomáhajícího k provádění krizových opatření v době nouzového
stavu, které zveřejní Ministerstvo vnitra; sdělení o splnění podmínek Ministerstvo vnitra nevydává;
II. schvaluje možnost cizinců změnit na území České republiky zaměstnavatele bez nutnosti splnění
podmínky šesti měsíců předchozího zaměstnání na území České republiky (§ 42g odst. 7 zákona
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
74 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. února 2021 č. 143 o přijetí krizového opatření
Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
ukládá k zajištění plynulosti poskytování nepojistných sociálních dávek a průkazu osoby se zdravotním
postižením Úřadu práce České republiky a Ministerstvu práce a sociálních věcí postupovat po dobu trvání
nouzového stavu v řízeních podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/
/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, takto:
1. v řízeních zahájených z moci úřední může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci;
v případech, pro které zákon stanoví, že se rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem v řízení
vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do vlastních rukou,
2. v řízeních zahájených na žádost, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku a výplatu a její výši,
může být prvním úkonem v řízení vydání rozhodnutí ve věci; v případech, pro které zákon stanoví, že se
rozhodnutí nevydává, může být prvním úkonem vydání písemného oznámení, které se nedoručuje do
vlastních rukou,
3. žádost o dávku a o průkaz osoby se zdravotním postižením lze podat též elektronicky na formuláři
předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to bez zaručeného elektronického podpisu, nebo
naskenovanou nebo ofotografovanou s vlastnoručním podpisem, s naskenovanými nebo ofotografovanými
přílohami dokládajícími rozhodné skutečnosti; pokud byla pro podání žádosti o dávku nebo průkazu
osoby se zdravotním postižením v době vyhlášeného nouzového stavu využita možnost učinit
podání způsobem uvedeným v § 37 odst. 4 větě druhé správního řádu, neplatí povinnost podání do pěti
dnů potvrdit, popřípadě doplnit způsobem stanoveným v § 37 odst. 4 větě první správního řádu, pokud
Úřad práce České republiky k takovému potvrzení nebo doplnění nevyzve; pro další podání obsahující
skutečnosti rozhodné pro nárok, výši nebo výplatu dávky platí předchozí věta obdobně,
4. pro přídavek na dítě a příspěvek na úhradu potřeb dítěte je po dosažení zletilosti oprávněného dítěte
stanovena domněnka trvání nezaopatřenosti dítěte, nebude-li zjištěn opak, a je zachována výplata přídavku
na dítě a příspěvku na úhradu potřeb dítěte dosavadnímu příjemci, nepožádá-li oprávněná osoba
o změnu výplaty; pro účely příspěvku na úhradu potřeb dítěte může být zachována místní příslušnost
krajské pobočky Úřadu práce České republiky podle místa trvalého pobytu osoby, která byla do dosažení
zletilosti oprávněné osoby její osobou pečující,
5. o žádostech o opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi se místní příslušnost krajské pobočky Úřadu
práce České republiky řídí místem, kde se žadatel zdržuje; ustanovení § 67 odst. 1 a 2 zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

celý text ke stažení zde: ikona souborusb028 21
15.2.2021 10:42:02 | přečteno 820x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load