STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Odbor sociální, školství a kultury

Odbor sociální, školství a kultury zajišťuje agendy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, péče o dospělé občany a zdravotnictví, na úseku školství, kultury a sportu, na úseku požární ochrany a obrany a bezpečnosti. Agendy jsou vykonávány v souladu s platnými právními předpisy, Statutem města Brna a předpisy MČ Brno-Starý Lískovec v samostatné a přenesené působnosti.

Péče o rodinu a děti sociálně-právní ochrana dětí, kurátor pro mládež

Sociálně-právní ochrana dětí (dále jen SPOD) se poskytuje bezplatně všem nezletilým dětem (dovršením osmnáctého roku věku se stává dítě zletilým a plně svéprávným). SPOD se poskytuje bez rozdílu, diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Základním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem, prospěch a blaho dětí. OSPOD se zaměřuje zejména na:

 • poskytování poradenské činnosti rodičům a dětem při řešení jejich rodinných a sociálních problémů
 • ochranu dětí před tělesným a duševním násilím
 • ochranu zdravého fyzického, psychického a mravního vývoje dětí
 • ochranu před sociálně- patologickými jevy
 • vyhledávání rodin sociálně ohrožených a sociálně potřebných a zajištění navazující práce s těmito rodinami
 • výchovné působení na rodiče a děti
 • preventivní a osvětovou činnost v rámci prevence kriminality dětí a mládeže
 • rozhodování v 1. stupni správního řízení o výchovných opatřeních, neučiní-li tak soud a sledování, zda jsou dodržována opatření, o nichž bylo rozhodnuto
 • zastupování dětí v soudních sporech (vevěcech opatrovnických, poručnických, paternitních, výkon rodičovské zodpovědnosti, výchovných opatřeních, dědická řízení,  řízení dle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, v trestních řízeních)
 • spolupráci se státními i nestátními organizacemipři řešení problematiky dětí a mládeže
 • zajištění neodkladné péče dětem, které se ocitly bez přiměřené péče a ochrany, včetně podání návrhu soudu na vydání předběžného opatření
 • výkon pohotovosti na úseku sociálně- právní ochrany dětí po skončení pracovní doby, ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.
Příklady nejčastěji řešených situací:
 • v případě  problémů spojených s rozpadem rodiny a úpravou práv a povinností rodičů k nezletilým dětem,
 • při problémech matek dětí narozených mimo manželství jestliže druhý rodič dítěte neplní vyživovací povinnosti,
 • při zjištění nedostatečné péče o děti ze strany rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • dochází-li ke konfliktům mezi rodiči nebo mezi rodiči a jejich nezletilými dětmi,
 • při překonávání nepříznivých sociálních podmínek v rodinách s nezletilými dětmi,
 • při trestné činnosti nebo jiném závadovém chování nezletilých dětí,
 • v případě podezření ze zanedbávání péče o děti (zanedbání zdravotní péče, ponechání bez náležitého dozoru, nedostatečná výživa atd.),
 • při podezření ze zneužívání dětí (sexuální zneužívání, zneužívání k trestné činnost atd.),
 • případech, kdy jsou děti opakovaně bité nebo jinak nadměrně trestané. 

Péče o seniory a osoby zdravotně postižené

 • poskytuje poradenskou činnost a spolupracuje s institucemi působícími v sociální a zdravotní oblasti 
 • se podílí na řešení otázek bydlení starých občanů a občanů těžce zdravotně postižených v domech s pečovatelskou službou ve spolupráci s městem (přijímají žádosti a provádějí šetření u žadatelů o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou)
 • ve spolupráci s pracovníky odboru sociální péče MMB a jinými institucemipomáhá řešit krizové životní situace občanů naší MČ
 • rozhoduje v 1. stupni správního řízení o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištěnív případech stanovených zákonem o organizaci provádění soc. zabezpečení a dohlíží, jak zvláštní příjemce své povinnosti plní
 • dle ustanovení § 91 odst. 6 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění zastupuje osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby
 • v případech ustanovených soudem vykonává funkci opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti k právním úkonům. Na žádost soudu provádí dohled nad osobami, kdy jejich opatrovníkem byla ustanovena jiná vhodná fyzická osoba.

Zdravotnictví

 • zajišťuje sociální pohřby osob v případech, kdy k úmrtí došlo na území městské části a není zde jiná osoba, která by vypravila pohřeb. Připravuje podklady pro vymáhání nákladů spojených se zajištěním sociálního pohřbu.
 • provádí kontroly dodržování povinností stanovených v zákoně č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a řeší v 1. stupni správního řízení správní delikty dle tohoto zákona

Školství

 • zabezpečuje součinnost mezi zřizovatelem (městskou částí) a příspěvkovými organizacemi (MŠ a ZŠ) dle Zásad vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím

Kultura

 • organizačně zajišťuje kulturní akce pořádané městskou částí
 • organizačně zajišťuje blahopřání seniorům k životním výročím
 • organizuje uvítání nových občánků Starého Lískovce do života
 • eviduje kulturní, sportovní a jiné akce, které jsou pořádány v MČ Brno-Starý Lískovec
 • organizuje využívání místností v objektech Točná 5 (hasička) a Oderská 4 (společenská místnost)
 •  přijímá a eviduje ohlášení o provedení ohňostroje dle § 32 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
 • vede evidenci poplatků a zabezpečuje výběr místního poplatku za ubytovací kapacitu, rekreační a lázeňský pobyt,
 • registruje divadelní představení, společenské zábavy, hudební a estrádní produkce, pořádání výstav v MČ dle zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • spolupracuje s pobočkami OSA a INTEGRAM
 • vydává správní rozhodnutí o konání tombol v MČ,
 • projednává v 1. stupni správního řízení přestupky na úseku kultury podle zák. o přestupcích a související jiné správní delikty dle § 32 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích; dle zákona č. 273/1993 Sb., o výrobě, šíření a archivování audiovizuálních děl; dle §105 a),b),c)  zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.

Sport

 • administrativně zajišťuje dotace z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec
 • organizačně zajišťuje sportovní akce pořádané městskou částí

Požární ochrana

 • podílí se na udržení podmínek akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ, zabezpečuje její materiální a finanční potřeby
 • zabezpečuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů MČ, členy jiných jednotek požární ochrany, včetně osob vyzvaných k poskytnutí osobní pomoci, zasahují-li za ztížených podmínek nebo při déletrvajícím zásahu na území MČ
 • zabezpečuje poskytování náhrad ušlého výdělku členům jednotky sboru dobrovolných hasičů (29 odst. 1 písm. a), f) zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů)
 • eviduje a zabezpečuje úhradu preventivních zdravotních prohlídek členům jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotek sboru dobrovolných hasičů,
 • zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně-bezpečnostních
 • zařízení, zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost 
 • zajišťuje zpracování a aktualizaci dokumentace požární ochrany stanovenou pro MČ
 • zajišťuje dislokaci jednotek Hasičského záchranného sboru na území městské části podle nařízení kraje a přispívá na provoz a jejich vybavení
 • dbá na spolupráci s jinými MČ k zabezpečení požární ochrany
 • podílí se na organizaci preventivně-výchovné činnosti
 • dohlíží na zřízení ohlašovny požárů a další místa, odkud lze hlásit požár
 • zpracovává podklady pro vydání obecně závazných vyhlášek města Brna na úseku požární ochrany
 • plní obdobné povinnosti uložené zákonem o požární ochraně právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
 • zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části na jejich odborné přípravě
 • zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu
 • zajišťuje plnění dalších úkolů MČ dle zvláštního předpisu (§ 29 odst. 4 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Obrana a bezpečnost

 • připravuje podklady zajišťující připravenost a akceschopnost působení Integrovaného záchranného systému dle zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a efektivnost krizového řízení, koordinuje činnost se zpracovateli Požárního řádu a Povodňového plánu MČ, poskytuje informace a podklady Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje potřebné ke zpracování krizového plánu kraje
 • plní úkoly v oblasti integrovaného záchranného systému
 • plní úkoly v oblasti krizového řízení
 • plní úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy
 • plní úkoly v oblasti obrany státu

Zápis do mateřských škol

Setkání jubilantů

17.2.2016 14:51:18 | přečteno 1354x | renata.kuklinkovaCelý článek
 
5.1.2016 10:27:37 | přečteno 1354x | renata.kuklinkova

Odbor sociální, školství a kultury

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load