STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Odbor správy budov a bytů

Odbor správy budov a bytů Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec provádí zejména tyto činnosti:

 1. Oblast bytového hospodářství

 • připravuje potřebné informace a podklady za účelem zpracování koncepce bydlení, rozboru potřeb bydlení a stavu bytového fondu v majetku města svěřeného MČ,
 • zabezpečuje zpracování návrhů plánů oprav a investic majetku městské části v oblasti správy bytového fondu,
 • zabezpečuje zpracování a realizaci návrhu plánu běžných oprav a údržby bytového fondu,
 • připravuje podklady a podílí se na organizaci výběrových a nabídkových řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce za účelem správy a údržby v oblasti správy bytového fondu,
 • připravuje zadávání a provádí kontrolu veřejných zakázek malého rozsahu v oblasti působnosti Odboru,
 • v souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínkami zajišťování bytové náhrady (dále jen „pravidly pronájmu bytů“) zabezpečuje pronajímání bytů v domech svěřených městským částem a vykonává v nich práva a povinnosti pronajímatele,
 • vyřizuje podání týkající se správy a údržby svěřeného majetku,
 • vede v souladu s pravidly pronájmu bytů evidenci obytných domů svěřených městským částem, bytů a jejich nájemců a evidenci žadatelů o pronájem bytu,
 • zpracovává rozbory potřeb bydlení a stavu bytového fondu svěřeného majetku,
 • připravuje podklady pro uzavírání/ukončení smluv o nájmu bytů a nebytových prostor,
 • zabezpečuje pronájem nebytových prostor v domech svěřených městské části,
 • připravuje podklady pro prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domech v majetku města Brna svěřených městské části,
 • zabezpečuje podklady pro město Brno pro prodej domů, bytů a nebytových prostor,
 • při pověření vykonává za město práva a povinnosti vlastníků jednotek ve společenství vlastníků jednotek ve smyslu zvláštních předpisů v domech svěřených městské části,
 • zajišťuje podklady a návrh zpracování žádostí o státní dotace na podporu bydlení,
 • organizačně zabezpečuje výstavbu bytů s pomocí státní dotace za podmínek stanovených ústředními orgány a městem,
 • provádí evidenci, výpočet a vyúčtování plnění spojená s bydlením,
 • provádí výpočet poplatku z prodlení a k příslušným případům dlužníků na nájemném bytů a nebytových prostor,
 • zapracovává všechny evidenční změny v bytech nájemců a nájemců nebytových prostor,
 • provádí výpočet nájemného pro byty a nebytové prostory,
 • rozporového řízení; předává realizované zakázky do užívání, to vše mimo nemovitosti a prostory svěřené příspěvkovým organizacím (vlastní MŠ a ZŠ) a mimo bytové domy,
 • vede účetní evidenci a předává účetní výkazy pro účely zpracování účetnictví města; předkládá MMB doklady a vysvětlení potřebná pro přezkoumání hospodaření,
 • kontroluje a účtuje o dotacích poskytnutých do plánu VHČ;
 • zabezpečuje přeúčtování prostředků mezi VHČ a HČ a případně jinými zdroji dle pokynů nadřízených
 • provádí evidenci a úhrady došlých faktur, vystavuje převodní příkazy a na základě bankovních výpisů provádí rozúčtování výdajů a příjmů vedlejší hospodářské činnosti; vystavuje fakturaci za VHČ.

2. Oblast majetku

 • dle pokynů samosprávných orgánů MČ a ve spolupráci s investičním referentem, zpracovává návrhy na žádosti a provedení TEZ, návrhy plánů oprav a investic nemovitého majetku ve správě MČ na základě již zpracovaných TEZ a PD, dále zpracovává návrh plánu běžných oprav a údržby objektů ve správě MČ, zabezpečuje objednávky a smlouvy k jejich zajištění, provádí přejímky dodávky prací, zabezpečuje objednávky a smlouvy na zajištění revizí zařízení, zajišťuje odstranění havárií a revizních závad, připravuje podklady pro organizaci výběrových a nabídkových řízení na veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce za účelem správy a údržby budov a nebytových prostor, zajišťuje všechny stupně projektové přípravy, včetně jejich projednání a schválení dotčenými orgány a připravuje smlouvy s dodavateli; dohlíží na provedení, nebo sám provádí přejímky veřejných zakázek a odpovídá za jejich správnost; vede jednání ve smyslu platné legislativy s dodavateli až do fáze.

ikona souboruikona souboruPravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec

Kritéria výběru žadatelů na pronájem bytů5.1.2016 10:28:18 | přečteno 17988x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load