STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Stavební úřad

V samostatné působnosti

 • podílí se na zpracování programu rozvoje městské části v souladu s územním plánem

 • vyjadřuje se ke strategickým dokumentům rozvoje města a sousedících obcí
 • vyjadřuje se k projednávaným územněplánovacím podkladům a dokumentacím pořizovaným městem

 • podává návrhy orgánům samosprávy na pojmenování ulic a jiných veřejných prostranství

V přenesené působnosti

 • provádí řízení, rozhoduje a vykovává pravomoc jako obecný stavební úřad I. stupně na území městské části u staveb realizovaných v územním obvodu městské části nebo pokud je k tomu pověřen městem

 • provádí státní stavební dohled a sankční řízení pro přestupky pro porušení zákona na úseku výstavby

 • vydává souhlas speciálním stavebním úřadům k vydání jejich stavebních povolení a ověřuje dodržení podmínek územního rozhodnutí

 • povoluje informační a reklamní zařízení

 • vede územní řízení a rozhoduje o umístění staveb, vydává územní souhlasy

 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení, vydává souhlasy s ohlášením staveb

 • vede společné řízení a vydává společné povolení, vydává společné souhlasy

 • vede řízení o změně stavby před dokončením

 • vede řízení o změně v užívání dokončených staveb

 • vydává souhlas k zahájení zkušebního provozu

 • vydává rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby

 • vede řízení o odstranění stavby, vydává souhlas / rozhodnutí o odstranění stavby

 • vede řízení o dodatečném povolení nepovolených staveb, vydává dodatečné povolení

 • vykonává kontrolní prohlídky na stavbách

 • vyzývá k odstranění závad na stavbě

 • realizuje opatření k zastavení stavby

 • nařizuje neodkladné zabezpečovací a udržovací práce

 • vydává rozhodnutí o vyklizení stavby

 • provádí závěrečné kontrolní prohlídky a vydává kolaudační souhlasy

 • v odvolacím řízení vyrozumívá účastníky řízení a dotčené správní orgány o podaném odvolání

 • předkládá veškerý spisový materiál s průvodním komentářem na Magistrát města Brna Odbor územního a stavebního řízení jako odvolacímu orgánu

 • vykonává působnost speciálního stavebního úřadu I. stupně na místních a veřejně přístupných účelových komunikacích (mimo základní komunikační systém)

 • vykonává působnost vodoprávního úřadu, která podle zákona o vodách přísluší obecným stavební úřadům a pověřeným obecným úřadům

 • povoluje odběr a jiné nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami pro potřeby jednotlivých občanů

 • rozhoduje o ostatních vodohospodářských záležitostech týkajících se vodního díla

 • vydává souhlas / závazné stanovisko podle vodního zákona ke stavbám

 • řídí, dozírá a koordinuje ochranu před povodněmi na svém územním obvodu, zpracovávají povodňový plán městské části

 • rozhoduje v 1. stupni správního řízení o přestupcích ve věcech označování budov, ulic a veřejného prostranství


Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboružádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf316.96 KB .pdf
ikona souboružádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu.pdf377.84 KB .pdf
ikona souboruoznámení změny v užívání stavby.pdf223.68 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf228.6 KB .pdf
ikona souboružádost o stavební povolení.pdf240.19 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf403.23 KB .pdf
ikona souboružádost o povolení vyjímky.pdf286.37 KB .pdf
ikona souboružádost o přidělení č.p. nebo č.ev..pdf274.11 KB .pdf
ikona souboružádost o stavební povolení k vodním dílům.pdf363.55 KB .pdf
ikona souboruohlášení stavby.pdf243.37 KB .pdf
ikona souboružádost o povolení k odběru podzemních vod a stavební povolení ke studni.pdf277.17 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání rozhodnutí o dělení nebos celování pozemků.pdf232.51 KB .pdf
ikona souboružádost o povolení k nakládání s vodami nebo jeho změnu.pdf411.52 KB .pdf
ikona souboruspolečné oznámení záměru.pdf322.33 KB .pdf
ikona souboružádost a vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf323.6 KB .pdf
ikona souboružádost o závazné stanovisko vodoprávního úřadu.pdf294.99 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání společného povolení.pdf429.28 KB .pdf
ikona souboružádost o potvrzení existence - neexistence stavby.pdf143.35 KB .pdf
ikona souboružádost o změnu stavby před dokončením.pdf223.02 KB .pdf
ikona souboruoznámení záměru.pdf306.67 KB .pdf
ikona souboružádost o povolení předčasného užívání stavby.pdf397.88 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání kolaudačního rozhodnutí dle zákona z 1976.pdf192.88 KB .pdf
ikona souboruoznámení stavební záměru s certifikátem.pdf306.67 KB .pdf
ikona souboružádost o povolní k odběru podzemních vod nebo jeho změnu.pdf319.16 KB .pdf
ikona souboružádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf456.92 KB .pdf
ikona souboruohlášení odstranění.pdf229.12 KB .pdf
ikona souboružádost o udělení souhlasu.pdf187.72 KB .pdf

Digitální povodňový plán: dpp.brno.cz


5.1.2016 10:30:55 | přečteno 10382x | tomas.okrina
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load