STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

investiční referent/ka - Brno-Medlánky

brno medlánky

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 4/2021

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky přijme do pracovního poměru zaměstnance - „investiční referent/ka”

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ustanovením S 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00 Brno
Charakteristika pozice: připravuje investiční akce, podklady pro výběr dodavatelů a pro uzavírání smluv a jejich změn, prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace, připravuje materiály k veřejným zakázkám a  investičním záměrům pro příslušné orgány samosprávy — komise, radu MČ a zastupitelstvo MČ, spolupracuje s dodavateli, zhotoviteli a jinými účastníky stavby v procesu přípravy, realizace a při řešení sporných otázek, posuzování víceprací apod., provádí dozor investora, zajišťuje odstraňování nedostatků v průběhu realizace, provádí průběžnou kontrolu čerpání finančních prostředků, zajišťuje přejímání sjednaných předmětů plnění, zpracování zápisů a protokolů o předání staveb, v průběhu záruční doby uplatňuje reklamqce na základě podkladů předaných uživateli dokončených prací, zveřejňuje smlouvy do evidence registru smluv, spolupracuje na administraci a realizaci dotačních titulů. 
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 1 NV, 10. platová třída (tj. od 21.260 až 31.240 Kč, dle započitatelné délky praxe), osobní příplatek do výše až 12.000 Kč, 25 dnů dovolené a benefity (5 dnů Sick days, příspěvek na stravování).
Termín nástupu: od 1. února 2022 (popř. dle dohody)
Pracovní poměr: doba neurčitá
Kvalifikační předpoklady a požadavky: středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického oboru   znalost principů fungování veřejné správy   dobré organizační schopnosti pro týmovou práci   dobré komunikační schopnosti   odolnost vůči asertivnímu chování, vysoké pracovní nasazení   flexibilita a zodpovědnost, iniciativa a samostatnost při řešení úkolů   znalost práce na PC uživatelsky (Word, Excel, Outlook)   řidičský průkaz skupiny B
Výhodou: praxe ve veřejné správě a v oboru vítána   znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek   znalost magistrátních aplikací Ginis a E-spis

Další předpoklady pro vznik pracovního poměru státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR věk minimálně 18 let zdravotní způsobilost  morální bezúhonnost.

Náležitosti písemné přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby tohoto výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady: 
  • profesní strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění
Písemné přihlášky s příslušnými doklady doručí uchazeč/ka poštou anebo osobním předáním na pracoviště podatelny, Úřadu městské části Brno-Medlánky, na adrese Hudcova 239/7, 621 00 Brno, v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení č. 4/2021 — „investiční referent/ka", a to nejpozději do 3. prosince 2021 (do 14:00 hodin).

Pozn.: Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k danému vyhlášenému VŘ jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu MČ Brno-Medlánky https://medlanky.cz/ nebo zde: ikona souboru2710 Investiční referent ka ÚMČ Brno Medlánky
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
V Brně, dne 27. 10. 2021
27.10.2021 14:31:36 | přečteno 89x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load