STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Právník/Právnička - Brno-Medlánky

brno medlánky

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje v souladu s 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice na dobu neurčitou — právník/právnička


Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00 Brno (dle domluvy i možnost částečné práce na „home office")


Charakteristika pozice:

 • Poskytování právního poradenství pro všechny úseky úřadu a pro představitele samosprávy, 
 • právní asistence u přípravy materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části, 
 • vyhotovování, připomínkování a modifikace smluvních dokumentů vč. kontroly plnění podmínek smluv a vedení evidence smluv, 
 • zastupování MČ při jednání navenek, 
 • zpracovávání podkladů pro vymáhání pohledávek a při uplatnění požadavku náhrady škody vůči MČ, 
 • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě a v územní samosprávě, 
 • předkládá připomínky k návrhům vyhlášek a nařízení města Brna, 
 • koncipuje právní stanoviska MČ k záměrům a otázkám projednávaným v orgánech samosprávy.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - 11. platová třída (celková výše platu po zapracování v rozmezí 40.000 až 48.000 Kč) + zaměstnanecké benefity (5 dnů indispozičního volna navíc nad rámec zákonné dovolené a denní příspěvek na stravování).


Termín nástupu: ihned, popř. dle domluvy

Pracovní poměr: doba neurčitá

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo znalost právních předpisů vztahujících se k agendě oboru:

zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů


 • samostatné rozhodování a dobré komunikační schopnosti
 • odolnost vůči stresu, asertivita
 • pečlivost při zpracovávání písemných výstupů
 • odpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • spolehlivost, časová flexibilita
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • ochota se dále vzdělávat

Výhodou: 

 • praxe ve veřejné správě 
 • znalost principů fungování územního samosprávného celku
 • znalost aplikací E-spis, GINIS a ASPI

Předpoklady pro vznik pracovního poměru zaměstnance: 

 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka

Náležitosti písemné přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
 • datum a podpis. 
 • Uveďte rovněž telefonní a e-mailové spojení, 
 • název a číslo výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce ie nutné připoiit doklady:

-  profesní strukturovaný životopis

-  motivační dopis

-  výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-  souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.


Písemné přihlášky s příslušnými doklady uchazeč/ka doručí poštou nebo je osobně předá na pracovišti podatelny Úřadu městské části Brno-Medlánky, na adrese Hudcova 239/7, 621 00 Brno, v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení č. 5/2022 — právník/právnička”, a to nejpozději do 5. září 2022, do 16:30 hodin.

Pozn.: Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k vyhlášenému VŘ je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-Medlánky - www.medlan&y.cz

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

příloha: ikona souboruPřihláška k výběrovému řízení

17.8.2022 16:34:37 | přečteno 459x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load