STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Právník/Právnička - Brno-Medlánky

brno medlánky

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice na dobu neurčitou – právník/právnička


Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Medlánky, Hudcova 239/7, 621 00 Brno (dle domluvy i možnost částečné práce na „home office“)

Charakteristika pozice:
 • Poskytování právního poradenství pro všechny úseky úřadu a pro představitele samosprávy, 
 • právní asistence u přípravy materiálů předkládaných k projednání orgánům městské části, 
 • vyhotovování, připomínkování a modifikace smluvních dokumentů vč. kontroly plnění podmínek smluv a vedení evidence smluv, 
 • zastupování MČ při jednání navenek, 
 • zpracovávání podkladů pro vymáhání pohledávek a při uplatnění požadavku náhrady škody vůči MČ, 
 • podílí se na tvorbě dokumentů pro výběrová řízení u veřejných zakázek a zveřejňování smluv v registru smluv, 
 • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě proti pořádku v územní samosprávě, 
 • předkládá návrhy a připomínky k návrhům vyhlášek a nařízení města Brna, 
 • koncipuje právní stanoviska MČ k záměrům MČ a otázkám projednávaným v orgánech samosprávy.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů - 11. platová třída (dle započitatelné odborné délky praxe v rozmezí od 22.980 Kč až 33.790 Kč, osobní příplatek do výše 12.000 Kč) + zaměstnanecké benefity (5 dnů indispozičního volna navíc nad rámec zákonné dovolené a příspěvek na stravování ve výši 110 Kč/den).

Termín nástupu: ihned, popř. dle domluvy (v případě okamžitého nástupu po skončení výběrového řízení bude agenda vybranému uchazeči předána končícím zaměstnancem)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo
 • znalost právních předpisů vztahujících se k agendě oboru:
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
  • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská a morální bezúhonnost
 • samostatné rozhodování a dobré komunikační schopnosti
 • odolnost vůči stresu, asertivita
 • pečlivost při zpracovávání písemných výstupů
 • odpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • spolehlivost, časová flexibilita
 • znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • ochota se dále vzdělávat
Výhodou:
 • praxe ve veřejné správě pro danou pracovní oblast
 • znalost principů fungování územního samosprávného celku
 • znalost aplikací E-spis, GINIS a ASPI
Předpoklady pro vznik pracovního poměru zaměstnance:
 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
Náležitosti písemné přihlášky:
 • jméno, příjmení, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
 • datum a podpis. 
 • telefonní a e-mailové spojení, 
 • název a číslo výběrového řízení 
 • prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady:
 • profesní strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Písemné přihlášky s příslušnými doklady doručí uchazeč/ka poštou nebo je osobně předá na podatelnu Úřadu městské části Brno-Medlánky, na adrese Hudcova 239/7, 621 00 Brno, v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení č. 4/2022 – právník/právnička“, a to nejpozději do 15. července 2022, do 11:00 hodin.
Pozn.: Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k vyhlášenému VŘ je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-Medlánky - www.medlanky.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

22.6.2022 15:49:09 | přečteno 104x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load