STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referát vnitřních věcí - Brno-Líšeň

brno líšeň

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka na funkční místo "Referát vnitřních věcí"
Místo výkonu práce: Jírova 2, MČ Brno-Líšeň
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu neurčitou
Platová třída: 8. platová třída 
Termín nástupu: dle dohody

Požadavky na uchazeče:

Dosažené vzdělání: SŠ příslušného směru
Znalosti oboru: samospráva a státní správa
Další požadované dovednosti: dovednost pracovat na PC (MS Office, Windows, Internet) dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti flexibilita, ochota dále se vzdělávat

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem. Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 8, po ukončení zkušební doby přiznání osobního příplatku, zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, poskytování ochranných pracovních prostředků, pružná pracovní doba, možnost přizpůsobení pracovní doby z důvodu péče o nezletilé děti, vstřícný pracovní kolektiv, stabilní pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost dalšího vzdělávání atd.)

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: dle dohody

Náležitosti přihlášky
Přihláška musí obsahovat dle § 7, odst. 4 zákona:
název výběrového řízení
jméno, příjmení, titul uchazeče
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
datum a podpis.

K přihlášce se připojí následující doklady dle § 6, odst. 4 zákona:   
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta, místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v obálce označené „výběrové řízení – referát vnitřních věcí“. Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

Lhůta pro podání přihlášky: průběžně
Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání. 
Místo pro osobní podání přihlášky: sekretariát úřadu, kontaktní pracovník paní Eva Horáková, Jírova 2, dveře 304, tel. 544424841.
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.

Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


16.11.2021 9:30:30 | přečteno 65x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load