STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního - Brno-Žabovřesky

brno žabovřesky

Úřad městské části města Brna, Brno — Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno

Tajemnice Úřadu městské části města Brna, Brno-Žabovřesky vyhlašuje v souladu s ust. 7 zákona č, 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů (dále jen zákon) výběrové řízení na obsazení funkčního místa "referent/ka sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociálního"
Místo výkonu práce: Úřad městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno.
Charakteristika pozice: Tato pozice bude zajišťovat výkon přenesené působnosti svěřené obecním úřadům obcí s rozšířenou působností na úseku sociálně-právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve mění pozdějších předpisů. Referent/ka sociálně-právní ochrany dětí vede komplexní spisovou dokumentaci v rozsahu stanoveném zákonem, přijímá oznámení o ohrožených dětech, provádí sociální depistáž a vykonává poradenskou činnost, provádí šetření týkající se poměrů dítěte a pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte, ukládá výchovná opatření, činí opatření na ochranu dětí, jsou-li v zájmu dítěte, aktivně vykonává funkci opatrovníka dítěte při řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé, podává zprávy soudům a orgánům činným v trestním řízení, sleduje výkon ústavní a ochranné výchovy a monitoruje pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně pravidelných návštěv, sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nežli rodiče, zprostředkovává spolupráci s odbornými zařízeními, mediátorem - v případě potřeby uloží dítěti nebo rodičům či osobám odpovědným za výchovu dítěte spolupráci s odborným pracovištěm rozhodnutím ve správním řízení, vykonává dohled nad výchovou dětí, kdy dohled byl stanoven soudem nebo správním orgánem, vede pohovory s nezletilými dětmi zejména za účelem zjištění jejich názorů.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve mění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve mění pozdějších předpisů.
Platová třída: 11. platová třída
Pracovní poměr: doba neurčitá
Termín nástupu: 01.04.2022 nebo dle domluvy

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání se sociálním zaměřením
 • orientace v sociální problematice a orientace v platné legislativě, zejména Zákon o sociálněprávní ochraně dětí, Školský zákon, Občanský zákoník, Zákon o zvláštních řízeních soudních - zkouška zvláštní odborné způsobilosti k výkonu práce sociálního pracovníka v souladu s ust. SI 10 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, není podmínkou, je výhodou
 • praxe v oboru, veřejné správě a malost AJ nebo NJ vítána
 • znalost uživatelské práce na PC, MS Office  ovládání jednacího jazyka
 • schopnost analyticky a koncepčně myslet   velmi dobré komunikační schopnosti, flexibilita, samostatnost, odpovědnost
 • ochota dále se vzdělávat  občanská a morální bezúhonnost  řidičský průkaz skupiny B výhodou
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - dle 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 • státní občanství ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
 • dosažení věku 18 let  způsobilost k právním úkonům  bezúhonnost
 • schopnost dorozumět se jednacím jazykem
Náležitosti přihlášky - dle Š 7, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče  datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonické spojení  číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana   datum a podpis uchazeče
K přihlášce se připojí následující doklady dle S 6, odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb.
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných malostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším vzdělání
 • vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • podepsanou informaci poskytovanou subjektu údajů v souladu s čl. 13 Nařízení GDPR
Místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce poštou nebo na podatelně Úřadu městské části města Brna, Brno-Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno, v obálce onačené „Výběrové řízení — referent/ka OSPOD ” 

Bližší informace podá pan Mgr. Vojtěch Mistr — vedoucí Odboru sociálního (tel. 549523530).

Uzávěrka přihlášek: 28. ledna 2022
Bez splnění všech náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

V Brně dne 12. ledna 2022 Ing. Lenka Uvarová tajemnice

celý text + GDPR zde:ikona souboru1401 OSPOD Žabovřesky


14.1.2022 11:36:26 | přečteno 50x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load