STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Referent/referentka Odboru sociálního, agenda sociálně-právní ochrany dětí - Brno-Královo Pole

brno královo pole

Tajemník městské části Brno – Královo Pole vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“), výběrové řízení na obsazení funkčního místa: „Referent/referentka Odboru sociálního, agenda sociálně-právní ochrany dětí“


Místo výkonu práce: Statutární město Brno, Úřad městské části Brno - Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno.
Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týdně)
Předpokládané datum nástupu: září 2022, příp. dle domluvy (pracovní poměr na dobu neurčitou)
Platové podmínky: v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída.

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 
 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR, případně vzdělání sociálně-právní výhodou,
 • bezúhonnost,
 • ochota dalšího vzdělávání,
 • samostatné rozhodování,
 • znalost práce na PC (Word, Excel a internet),
 • znalost práce s aplikacemi E-spis, GINIS a ASPI výhodou,
 • komunikační dovednosti, znalost jednacího jazyka,
 • vysoké pracovní nasazení, samostatnost, flexibilita,
 • odolnost vůči stresu, asertivita,
 • schopnost pracovat zcela samostatně, zodpovědnost, spolehlivost,
 • pečlivost zejména při administrativní práci,
 • praxe ve státní správě pro danou oblast dle platných předpisů vítána,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • dobrá znalost právních předpisů z oblasti přestupkového práva, správního práva, daňového řádu, zákona o místních poplatcích a navazujících předpisů, zejména:
  • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 500/2004, Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 108/2006, Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika pozice:
 • zajištění agendy sociálně-právní ochrany dětí, zejména vedení správního řízení, přestupkového řízení na úseku OSPOD, zatupování v kolizním řízení (výkonu rodičovské zodpovědnosti, řešení např. dědického řízení atd.),
 • zastupování před soudy, zajišťování právního poradenství v rámci agendy (zejména vyhotovování návrhů žalob, odvolání, kontroly, vypracovávání právních stanovisek, apod.).
Nabízíme:
 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy, apod.),
 • 5 týdnů dovolené,
 • 3 dny indispozičního volna (sick days),
 • příspěvek na stravování, příspěvek na rekreaci.
Náležitosti písemné přihlášky (ustanovení § 7 odst. 3 zákona o úřednících):
 • titul, jméno, příjmení,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis,
 • telefonní spojení a e-mail. adresa,
 • název výběrového řízení,
 • prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
Tyto údaje jsou uvedeny na „Přihlášce k výběrovému řízení“, která je součástí tohoto oznámení.
K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady (ustanovení § 6 odst. 4 zákona o úřednících):
 • životopis,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně).
Bližší informace poskytne Mgr. Marcela Lorencová, tel. 541 588 259, e-mail: lorencova@krpole.brno.cz

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo) je třeba doručit v uzavřené obálce s názvem „Referent/referentka Odboru sociálního, agenda sociálně-právní ochrany dětí“ nejpozději do 12:00 hod. dne 08.07.2022 na adresu: Úřad městské části Brno – Královo Pole, Palackého třída 59, 612 93 Brno, k rukám tajemníka ÚMČ Brno – Královo Pole

8.6.2022 16:07:35 | přečteno 109x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load