STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Sociální pracovnice-OSPOD - MČ Brno-Líšeň

brno líšeň

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, (dále jen zákon) výběrové řízení na funkční místo: "Sociální pracovnice-OSPOD"
Místo výkonu práce: Jírova 2, MČ Brno-Líšeň
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek
Platová třída: 11. platová třída
Termín nástupu: 1. července 2022
Požadavky na uchazeče: Dosažené vzdělání: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

Náplň práce:
 • zajišťování odborné a specializované agendy na úseku péče o rodinu a dítě, poradenská činnost, 
 • výkon funkce opatrovníka nezletilých dětí
Znalosti oboru: znalost zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, znalost rodinného práva dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Další požadované dovednosti: 
 • praxe vítána
 • dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti, 
 • dovednost pracovat na PC (MS Office, Windows, Internet), 
 • flexibilita, 
 • ochota dále se vzdělávat
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků): Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.

Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 11 + příplatky dle zákoníku práce a dle nařízení vlády).

Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 1. červenec 2022

Přihláška musí obsahovat dle § 7, odst. 4 zákona:
 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, 
 • telefonické a e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis.
K přihlášce se připojí následující doklady dle § 6, odst. 4 zákona:
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Lhůta, místo a způsob podávání přihlášek: Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v obálce označené Výběrové řízení - sociální pracovník OSPOD
Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Lhůta pro podání přihlášky: do 9. června 2022
Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání.
Místo pro osobní podání přihlášky: sekretariát úřadu, kontaktní pracovník paní Eva Horáková, Jírova 2, dveře 304, tel. 544424841.
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

v.r. Ing. Irena Belcredi, tajemnice ÚMČ Brno-Líšeň

22.4.2022 9:39:48 | přečteno 84x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load