STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

sociální pracovník – kuratela pro děti a mládež - Řečkovice a Mokrá Hora

brno řečkovice a mokrá hora

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO – ŘEČKOVICE A MOKRÁ HORA - OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru na dobu neurčitou úředníka č. 06/2021 

Tajemnice Úřadu městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora vyhlašuje v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) výběrové řízení na obsazení funkčního místa "sociální pracovník – kuratela pro děti a mládež "


Charakteristika pozice: Zajišťuje sociálně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, provádí a koordinuje opatření směřující k odstranění nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na vývoj dítěte, zpracovává stanoviska a návrhy řešení situace dítěte v konfliktu se zákonem (sociální kuratela pro děti a mládež), poskytuje odborné sociální poradenství, provádí sociální práci s rodinami, jednotlivci nebo skupinami v krizových situacích, poskytuje krizovou intervenci, krizovou pomoc a sociální rehabilitaci, provádí depistážní činnost zaměřenou na cílené vyhledávání jednotlivců, rodin a skupin osob ohrožených sociálním vyloučením včetně zprostředkování sociálních služeb a předcházení výskytu negativních sociálních jevů u těchto osob, účastní se trestních a přestupkových řízení vedených proti mladistvým, spolupracuje se státními i nestátními institucemi. 

Bližší informace o druhu práce podá: Mgr. Barbora Burešová vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví tel.: 541 421 723 e-mail: buresova@reckovice.brno.cz 

Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého náměstí 78/11, 621 00 Brno. 

Pracovní úvazek: 1,0 (40 hod./týden) na dobu neurčitou. 

Předpokládané datum nástupu: leden 2022, případně dle dohody. 

Platové podmínky: Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 11. platová třída – základní platový tarif od 22 980 Kč do 33 790 Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek + zvláštní příplatek. 

Kvalifikační předpoklady a požadavky: 

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, 
 • znalost právních předpisů vztahujících se ke správní agendě odboru: 
zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
− rodinné právo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
 • orientace v zákoně o sociálních službách, trestním zákoníku, trestním řádu a v problematice soudnictví ve věcech mládeže, 
 • velmi dobrá schopnost jednat s lidmi (empatie, asertivita), psychická odolnost, vysoké pracovní nasazení, zodpovědnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost práce v týmu, 
 • zdravotní způsobilost, ochota dále se vzdělávat, občanská a morální bezúhonnost, znalost práce s PC. 

Dále výhodou: 

 • praxe v sociální oblasti, 
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí (povinnost prokázat do 18 měsíců od nástupu). 

Nabízíme: 

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy), 
 • 5 týdnů dovolené, 
 • 3 dny indispozičního volna (sick days), 
 • pružná pracovní doba, 
 • příspěvky ze sociálního fondu na stravování a společenskou, kulturní, sportovní a vzdělávací činnost (stravenková a benefitní karta Edenred), ošatné, dary při životních výročích. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (ust. § 4 zákona o úřednících): 

 • státní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, 
 • dosažení věku 18 let, 
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, 
 • ovládání jednacího jazyka, 
 • předpoklady k výkonu povolání sociálního pracovníka dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Náležitosti písemné přihlášky (ust. § 7 odst. 4 zákona o úřednících): 
 • název a číslo výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis. 

K přihlášce se připojí tyto doklady (ust. § 6 odst. 4 zákona o úřednících): 

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • motivační dopis v rozsahu max. 1 strana formátu A4. 

Přihláška k výběrovému řízení v elektronické podobě je k dispozici ke stažení na webových stránkách městské části – levé menu/Pracovní příležitosti: http://www.reckovice.brno.cz/scripts/index.php?id_nad=70. 

Termín pro doručení úplných přihlášek: 29. 11. 2021 (včetně). 

Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení v termínu na adresu: Statutární město Brno městská část Brno – Řečkovice a Mokrá Hora tajemnice, Palackého náměstí 78/11, 621 00 Brno nebo předejte na podatelně úřadu. 

Přihlášku v elektronické podobě lze doručit do datové schránky ID py6bvvq nebo zaslat e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické podatelny podatelna.reckovice@brno.cz. Více informací ke způsobu podání přihlášky naleznete na webových stránkách městské části – levé menu/Pracovní příležitosti: http://www.reckovice.brno.cz/scripts/index.php?id_nad=70

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

12.11.2021 13:13:11 | přečteno 64x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load