STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Správce veřejných prostranství a budov - MČ Brno-Líšeň

brno líšeň

Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, (dále jen zákon) výběrové řízení na funkční místo: "Správce veřejných prostranství a budov"


 
Místo výkonu práce: Jírova 2, MČ Brno-Líšeň
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost
Platová třída: 8. platová třída
Termín nástupu: co nejdříve, dle dohody
 
Požadavky na uchazeče:
 • Dosažené vzdělání: SŠ příslušného směru, ZOZ správní poplatky - vítána
 • Znalosti oboru: samospráva a státní správa
 • Další požadované dovednosti: dovednost pracovat na PC (MS Office, Windows, Internet)
 • dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti
 • flexibilita, ochota dále se vzdělávat
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků): Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem.
 
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 8, po ukončení zkušební doby přiznání osobního příplatku, zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, poskytování ochranných pracovních prostředků, pružná pracovní doba, možnost přizpůsobení pracovní doby z důvodu péče o nezletilé děti, vstřícný pracovní kolektiv, stabilní pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost dalšího vzdělávání atd.)
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání – dle dohody
 
Náležitosti přihlášky
 
Přihláška musí obsahovat dle § 7, odst. 4 zákona:
 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis.
 
K přihlášce se připojí následující doklady dle § 6, odst. 4 zákona:
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Lhůta, místo a způsob podávání přihlášek
 
Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v obálce označené „výběrové řízení – správce veřejných prostranství a budov“
Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 
Lhůta pro podání přihlášky: průběžně
Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání.
Místo pro osobní podání přihlášky: sekretariát úřadu, kontaktní pracovník paní Eva Horáková, Jírova 2, dveře 304, tel. 544424841.
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
 
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
30.6.2022 12:43:44 | přečteno 580x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load