STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Stavební technik - Brno-Líšeň

brno líšeň

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň,  Jírova 2,  628 00  Brno  
OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení pro vznik pracovního poměru úředníka
 
Tajemnice Úřadu městské části Brno-Líšeň vyhlašuje podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, (dále jen zákon) výběrové řízení na funkční místo: "stavební technik"


Místo výkonu práce: Jírova 2, MČ Brno-Líšeň
Pracovní úvazek: plný pracovní úvazek na dobu určitou, zástup za RD
Platová třída: 10. platová třída
Termín nástupu: dle dohody
 

Požadavky na uchazeče: 

Dosažené vzdělání: VŠ stavebního nebo právního směru, případně SŠ stavebního směru
Znalosti oboru: samospráva a státní správa, oblast stavebního řízení

Další požadované dovednosti:
 • praxe ve veřejné správě není podmínkou, je výhodou, 
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění – není podmínkou, je výhodou
 • dovednost pracovat na PC (MS Office, Windows, Internet)
 • dobré komunikační, organizační a rozhodovací schopnosti
 • flexibilita, 
 • ochota dále se vzdělávat
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka (dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků)
 
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem.
Pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem.
 
Platové podmínky
se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, po ukončení zkušební doby přiznání osobního příplatku, zaměstnanecké benefity – příspěvek na stravování, příspěvek na dovolenou, poskytování ochranných pracovních prostředků, pružná pracovní doba, možnost přizpůsobení pracovní doby z důvodu péče o nezletilé děti, vstřícný pracovní kolektiv, stabilní pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost dalšího vzdělávání atd.)
 
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání – co nejdříve dle dohody
 
 
Náležitosti přihlášky
 
Přihláška musí obsahovat dle § 7, odst. 4 zákona:
 
 • název výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu, telefonické a e-mailové spojení
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis.
 
K přihlášce se připojí následující doklady dle § 6, odst. 4 zákona:
 
strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než tři měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 
Lhůta, místo a způsob podávání přihlášek
 
Uchazeč podá písemnou přihlášku včetně dokladů podle předchozího odstavce v obálce označené „výběrové řízení – stavební technik“.
Přihláška musí navíc obsahovat prohlášení uchazeče o tom, že souhlasí s použitím osobních údajů uvedených v přihlášce pro potřeby výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.
 
 
Lhůta pro podání přihlášky: průběžně
Způsob podání přihlášky: doporučeně poštou nebo osobně na uvedeném místě podání.
Místo pro osobní podání přihlášky: sekretariát úřadu, kontaktní pracovník paní Eva Horáková, Jírova 2,
dveře 304, tel. 544424841.
Adresa, na kterou se přihláška odesílá: Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2, 628 00 Brno.
 
 
 
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a výše uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 

v.r.
Ing. Irena Belcredi
t a j e m n i c e
ÚMČ Brno-Líšeň
8.8.2022 16:32:34 | přečteno 620x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load