STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Tajemník, tajemnice úřadu - Brno-Jehnice

brno jehnice

Starosta městské části Brno — Jehnice vyhlašuje, v souladu s ust. S 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úředních územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen, zákon o úřednících”,) výběrové řízení na obsazení funkčního místa: „tajemníka úřadu”


Místo výkonu práce: Statutární město Brno, Uřad městské části Brno Jehnice, nám. 3. května 5, PSČ 621 OO Brno – Jehnice
Pracovní úvazek: 1 (40 hod./týdně)
Předpokládaný datum nástup: ihned nebo dle dohody (pracovní poměr na dobu neurčitou)
Platové podmínky: v souladu se zák. č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 12. platová třída + osobní příplatek

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání,   
 • znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí,   
 • řídící a organizační schopnosti, 
 • schopnost jednat s lidmi, asertivita, psychická odolnost,
 • ukončené vzdělání vedoucích úředníků výhodou,   
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti z obecné části výhodou,   
 • ochota dále se vzdělávat,   
 • občanská a morální bezúhonnost,   
 • znalost práce na PC.
Předpoklady pro jmenování vedoucího úřadu (dle ust. 5 zákona o úřednících):
 • státní občanství České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice,   
 • dosažení věku 181et   
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost   
 • ovládání jednacího jazyka,   
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České republiky,   
 • nejméně 3 letá praxe jako vedoucí zaměstnanec, nebo při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce. Délka praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.
Náležitosti písemné přihlášky (ust. S 7, odst. 3 zákona o úřednících):
 • jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladů o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, 
 • datum a podpis,
 • telefonní spojení, 
 • název výběrového řízení a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce se připojí tyto doklady ( ust. S 6 odst. 4 zákona o úřednících):
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáváních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,   
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne straších než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,   
 • ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání   
 • čestné prohlášení o splnění předpokladů dle S 5 zákona o úřednicích (o délce praxe)   
 • doklady o splnění předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb. (lustrační zákon)
Písemnou přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami (bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazené funkční místo) předejte v uzavřené obálce s názvem:  Výběrové řízení „Tajemník úřadu”

V úředních dnech pondělí od 8.00 hod do 13 hod a středa od 13 hod do 18 hod na níže uvedené adrese nebo zašlete nejpozději do 5. 12. 2022 (včetně) na níže uvedenou adresu. Uvedeným dnem musí být přihláška doručena.
Adresa pro doručení: Úřad městské části Brno-Jehnice, nám. 3. května 5, PSČ 621 00 Brno-Jehnice , k rukám Mgr. Stanislav Dráb - starosty MČ Brno-Jehnice
Pozn.: Všechny nevyžádané osobní materiály budou po skončení výběrového řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Mgr. Stanislav Dráb , v. r., starosta MČ Brno-Jehnice

15.11.2022 15:15:43 | přečteno 142x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load