STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku - Brno-sever

brno sever

OZNÁMENÍ o vyhlášení výběrového řízení č. 16/2021 

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na místo úředníka/úřednice na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou): technik/technička odboru rozvoje, investic a majetku 
Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna 

Charakteristika pozice: 
 • připravuje investiční akce, podklady pro výběr dodavatelů a pro uzavírání smluv a jejich změn 
 • prověřuje a zajišťuje úplnost investiční dokumentace včetně příslušných položkových rozpočtů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 • podílí se na přípravě materiálů týkajících se veřejných zakázek a investičních záměrů pro příslušné komise, RMČ a ZMČ 
 • spolupracuje s jednotlivými zhotoviteli, dodavateli a právnickými či fyzickými osobami činnými v procesu přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav při řešení sporných otázek, ohodnocování prací, činností a dodávek, posuzování víceprací atd. • provádí technický dozor investora 
 • zajišťuje potvrzování platebních dokladů vystavovaných zhotoviteli a dodavateli prací, dodávek a činností prováděných v rámci přípravy a realizace investičních akcí nebo oprav 
 • zajišťuje přejímání sjednaných předmětů plnění, případně kolaudování nebo uvádění  do DHM a zpracování zápisů a protokolů o předání staveb 
 • zajišťuje v průběhu záruční doby uplatňování reklamací na základě podkladů předaných uživateli dokončených akcí 
Platové podmínky: 10. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, další příplatky  dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 8.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.) 

Termín nástupu: dle dohody 

Požadavky: 
 • vysokoškolské vzdělání technického (nejlépe stavebního) zaměření 
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti a základní orientace v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook) 
 • schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost 
 • řidičský průkaz skupiny B 
Dále výhodou: 
 • autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů 
 • praxe v investiční činnosti 
Další předpoklady: 
 • státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR 
 • věk minimálně 18 let 
 • svéprávnost 
 • bezúhonnost 
 • ovládání jednacího jazyka 
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením: čísla výběrového řízení, jména a příjmení, titulu, data a místa narození, státní příslušnosti, místa trvalého pobytu, čísla OP, telefonního a e-mailového spojení, data a podpisu. 

Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního. 

K přihlášce se připojí doklady: 
 • strukturovaný životopis 
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211) 

Bližší informace o druhu práce podá Ing. Petr Rizner, vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku ÚMČ Brno-sever, tel. 607 903 061. 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 30.11.2021 do 12:00. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Mgr. Michal Lipovský v. r. tajemník ÚMČ Brno-sever 

9.11.2021 14:02:58 | přečteno 13x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load