STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Účetní - Brno-Medlánky

brno medlánky

Tajemník Úřadu městské části Brno-Medlánky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: "účetní"


Místo výkonu práce: Úřad městské části Brno-Medlánky, Úsek rozpočtu a financování, Hudcova 239/7, 621 00 Brno

Charakteristika pozice:
 • samostatné vedení účetnictví účetní jednotky podle zákona o účetnictví, 
 • vedení účetních knih a daňových výkazů, 
 • účtování dotací a transferů, 
 • dohled na hospodaření se zřízenými fondy, 
 • plnění funkce hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě, 
 • zpracování finančních vypořádání, 
 • sestavuje závěrečný účet a účetní závěrku, 
 • podílí se na tvorbě návrhu rozpočtu, 
 • usměrňuje hospodaření městské části v souladu se schváleným rozpočtem, 
 • zajišťuje platební styk s peněžními ústavy, 
 • spolupracuje s auditory, 
 • vede evidenci a provádí kontrolu majetku městské části.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10., tj. dle započitatelné odborné délky praxe od 21.260 Kč až 31.240 Kč a osobní příplatek do výše až 12.000 Kč)
Termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení (popř. dle domluvy)
Pracovní poměr: doba neurčitá

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru ekonomie, finance a účetnictví
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění
 • znalost zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • znalost zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, v platném znění
 • znalost vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
 • dobrá orientace v účetní a daňové problematice
 • schopnost analytického myšlení a tvorby koncepční práce
 • dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
 • dobrá uživatelská znalost MS Office (Word, Excel)
 • samostatnost, odpovědnost a vysoké pracovní nasazení
 • spolehlivost, časová flexibilita
 • občanská a morální bezúhonnost
 • ochota se dále vzdělávat
Výhodou:
 • znalost elektronického účetního sytému GINIS a praxe v elektronické komunikaci s bankou
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
 • praxe ve veřejné správě v oblasti tvorby rozpočtu a vedení účetnictví územních samosprávných celků (městské části)
 • znalost principů DPH, sestavení daňového přiznání za účetní jednotku
 • znalost spisové aplikace e-Spis
Předpoklady pro vznik pracovního poměru zaměstnance:
 • státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
Náležitosti písemné přihlášky:
 • jméno, příjmení, titul, 
 • datum a místo narození, 
 • státní příslušnost, 
 • místo trvalého pobytu, 
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), 
 • datum a podpis. 
 • Uveďte rovněž telefonní spojení, 
 • název a číslo výběrového řízení
 • prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.
K přihlášce je nutné připojit doklady:
 • profesní strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Písemné přihlášky s příslušnými doklady doručí uchazeč/ka poštou nebo je osobně předá na podatelnu Úřadu městské části Brno-Medlánky, na adrese Hudcova 239/7, 621 00 Brno, v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení č. 3/2022 – účetní“, a to nejpozději do 16. května 2022, do 16:30 hodin.
Pozn.: Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo. Tiskopis přihlášky a prohlášení (souhlas) k vyhlášenému VŘ je k dispozici na webových stránkách ÚMČ Brno-Medlánky - www.medlanky.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
ikona souboruPrihlaska účetní Brno Medlanky
27.4.2022 14:54:54 | přečteno 571x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load