STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku - Brno-Sever

brno sever

Tajemník ÚMČ Brno-sever vyhlašuje v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na místo vedoucího úředníka/úřednice na dobu neurčitou: "vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku"

Místo výkonu práce: městská část Brno-sever a ostatní území města Brna
Charakteristika pozice: 
 • vedení a organizace činnosti odboru, 
 • zajišťování komplexního výkonu svěřených činností v oblasti samostatné působnosti na úsecích územního rozvoje, investic, veřejných zakázek a majetku na území městské části Brno-sever, 
 • výkon funkce administrátora veřejných zakázek (dodávky, služby, stavební práce) mimo oblast bytového hospodářství, 
 • příprava podkladů pro uzavírání smluv a provádění jejich změn, 
 • zajišťování věcné a technické koordinace investic a oprav, 
 • výkon technického dozoru od protokolárního předání staveniště zhotoviteli až po úspěšné předání a převzetí stavby od zhotovitele, 
 • prověřování a zajišťování úplnosti projektové dokumentace a příslušných povolení, 
 • příprava podkladů a zpracovávání vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím a územně plánovacím podkladům, 
 • koordinace činností ve vztahu k veřejně přístupným účelovým komunikacím a spolupráce na realizaci oprav a údržby místních komunikací
Platové podmínky: 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, další příplatky dle příslušných právních předpisů a zaměstnanecké benefity (25 dnů dovolené, 3 dny zdravotního volna, možnost práce z domova, karta Multisport, příspěvek na stravování, ošatné ve výši 3.500 Kč ročně, osobní limit zaměstnance ve výši 14.000 Kč ročně na rekreaci, dopravu, kulturu, zájmovou činnost, jazykové vzdělávání, dioptrické brýle nebo kontaktní čočky, očkování proti infekčním onemocněním, dentální hygienu apod.)
Termín nástupu: 01.09.2022

Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání (nejlépe stavebního zaměření)
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících právních předpisů týkajících se předmětné oblasti
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • organizační a řídící schopnosti, schopnost jednat s lidmi, spolehlivost, samostatnost, odpovědnost, schopnost vysokého pracovního nasazení
Dále výhodou:
 • praxe s řízením kolektivu
 • praxe v investiční činnosti
 • praxe při zadávání veřejných zakázek
 • řidičský průkaz skupiny B
Další předpoklady:
 • státní občanství ČR, nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
 • věk minimálně 18 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • ovládání jednacího jazyka
Zájemci o volné pracovní místo doručí písemnou přihlášku s uvedením:
 • čísla výběrového řízení, 
 • jména a příjmení, titulu, 
 • data a místa narození, 
 • státní příslušnosti, 
 • místa trvalého pobytu, 
 • čísla OP, 
 • telefonního a e-mailového spojení,
 • data a podpisu.
Přihláška je ke stažení na http://www.sever.brno.cz/index.php/formulare-uradu.html v části týkající se odboru organizačního.

K přihlášce se připojí doklady:
 • strukturovaný životopis
 • motivační dopis
 • originál, příp. ověřená kopie výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo čestné prohlášení, že o něho zájemce požádal) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (netýká se osob narozených po 01.12.1971)
Písemné přihlášky zasílejte na adresu: statutární město Brno, Úřad městské části Brno-sever, personální oddělení, Bratislavská 70, 601 47 Brno (tel. 545 542 211)
Bližší informace o druhu práce podá Mgr. Michal Lipovský, tajemník ÚMČ Brno-sever, tel. 739 324 065.
Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 11.07.2022 do 12:00.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
Mgr. Michal Lipovský v. r.
tajemník ÚMČ Brno-sever
22.6.2022 16:25:51 | přečteno 25x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load