STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

vedoucí stavebního odboru - Brno-Bystrc

brno bystrc

Oznámení o vyhlášení výběrové řízení na místo vedoucího úředníka územního samosprávného celku Statutární město Brno, MČ Brno-Bystrc, tajemník ÚMČ Brno-Bystrc se sídlem nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno vyhlašuje, dle zák. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů, výběrové řízení na pozici: "vedoucí stavebního odboru"

Platová třída: 11. Platové zařazení se řídí zák. č. 262/2006 Sb. a nařízením vlády č. 341/2017 Sb. – platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe.
Předpokládaný nástup od 01.01.2022 – 01.02.2022, pracovní poměr na dobu neurčitou, pružná pracovní doba, 40 hod./týden. Samostatná prostorná kancelář, 5 podřízených osob. Od prvního dne výkonu funkce náleží příplatek za vedení v rozmezí cca 4.000 – 4.500 Kč/měs., po zapracování do svěřené funkce, nejdéle po 6 měsících, bude stanoven též osobní příplatek v rozpětí cca 6.000 – 8.000 Kč/měs. 
Zaměstnavatel poskytuje stravenky, finanční příspěvek na dovolenou nebo volnočasové poukázky, příspěvek na důchodové připojištění, 5 týdnů dovolené. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru
 • státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR,
 • dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena),
 • dobrá znalost českého jazyka,
 • splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy
Požadavky 
 • kvalifikační požadavky dle ustanovení § 13 a) zákona č. 183/2006 Sb., tj 
a) vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru,
b) vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo
c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví;
 • znalost stavebního zákona a správního řádu;
 • komunikační dovednosti;
 • analytické myšlení;
 • znalost práce na PC; 
 • odolnost vůči psychosociálnímu zatížení.
Zkouška zvláštní odborné způsobilosti dle zákona o úřednících výhodou.

Náležitosti písemné přihlášky
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka,
 • datum a podpis uchazeče.
Povinné přílohy k přihlášce
 • strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, příp. čestné prohlášení, a to s úředně ověřeným překladem
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • u osob narozených před 17.11.1971 lustrační osvědčení – je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru, a též prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení o plnění všech požadavků na kandidáta (tj. i požadovaných znalostí, zkušeností a dovedností)
Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami! 

Adresa pro příjem přihlášek: Úřad městské části Brno-Bystrc, nám. 28.dubna 60, 635 00 Brno. Přihlášky zasílejte se všemi náležitostmi a přílohami v obálce označené: „výběrové řízení na stavební odbor“. 

Termín pro přihlášení do 01.12.2021 (datum odeslání na obálce, případně razítko podatelny při osobním doručení). 

Vyvěšeno dne: 10.11.2021

                                                               

11.11.2021 13:40:03 | přečteno 8x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load