STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1001

Kód životní situace: 199

Vydání rybářského lístku

Finanční odbor vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci v MČ Brno – Starý Lískovec.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo splňuje kvalifikační předpoklady stanovené v § 10 vyhlášky č. 197/2004 Sb., prováděcího předpisu k zákonu o rybářství a má trvalé bydliště na území MČ nebo cizinci.


Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- u osob starších 15 let platný občanský průkaz 

- osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí nebo dříve vydaný rybářský lístek

- u osob mladších 15 let je nutná přítomnost zákonného zástupce s platným průkazem totožnosti.

 

Správní a jiné poplatky:

Za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

- 1 rok  ………………………………………………….. 100 Kč

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují

rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ..……….  50 Kč

- 3 roky …………………………………………………. 200 Kč

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují

  rybářství v rámci svého povolání nebo funkce ……….. 100 Kč

- 10 let ………………………………………………….. 500 Kč

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci

  v rámci svého povolání nebo funkce …………………. 250 Kč

Správní poplatek se platí před vydáním rybářského lístku na pokladně ÚMČ.

 

Lhůty pro vyřízení:

Řídí se ustanovením § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. bez zbytečného odkladu tj. do 30 dnů. Doba obvyklá na našem úřadě je na počkání.

 

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Zaplacení poplatku, vyplnění formuláře, odevzdání osvědčení o úspěšném složení zkoušky ze základních rybářských znalostí nebo dříve vydaného rybářského lístku.

 

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Je nutný osobní kontakt.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • - zákon č. 99/2004 Sb. zákon o rybářství v platném znění
    - zákon č. 197/2004 Sb. vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství
    - zákon č. 634/2004 Sb. zákon o správních poplatcích v platném znění

Související předpisy:

  • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí správce místního poplatku ÚMČ Brno – Starý Lískovec se lze odvolat k MMB odboru rozpočtu a financování, prostřednictvím ÚMČ Brno – Starý Lískovec


Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek Platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky může obec zvýšit až na trojnásobek v souladu s § 11 zák. 565/1990 Sb. o místních poplatcích a zák. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků.


Nejčastější dotazy:

  • Jaká je výše poplatku? Odpověď: bod 12

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, rozpočtář

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Martina Vajbarová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.4.2009

Datum poslední aktualizace: 4.2.2016

Upřesnění a poznámky:


 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load