STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1003

Kód životní situace: 220

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírá se poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění:
- výkopových prací
- umístění stavebních zařízení
- umístění skládek při provádění stavebních prací
- umístění reklamních zařízení
- mobilních a pevných stánků
- pojízdná prodejní zařízení
- restaurační zahrádky
- vyhrazení trvalého parkovacího místa
- umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
- kulturní, reklamní a sportovní akce, tvorba filmových a televizních děl

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzické a právnické osoby, které budou užívat veřejné prostranství způsobem výše uvedeným, ohlásí užívání veřejného prostranství - před jeho započetím.

Podmínky a postup řešení:

Před ohlášením užívání veřejného prostranství musí mít žadatel oprávnění k podnikání, povolení stavebního úřadu, vyjádření správce ( vlastníka pozemku ).

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Na základě podané žádosti, event. ohlášením užívání veř. prostranství prostřednictvím formuláře na podatelně úřadu.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ Brno - Starý Lískovec

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklady potvrzující totožnost osoby, v dotčených případech živnostenský list, kolaudační rozhodnutí, povolení zvláštního užívání veřejné zeleně, povolení zvláštního užívání veřejné komunikace, souhlas rady městské části k umístění stánků, předsunutých prodejních míst, restauračních zahrádek, pojízdného prodeje, zařízení cirkusů a lunaparků a jiných obdobných atrakcí, kulturních, reklamních a sportovních akcí, tvorba filmových a televizních děl na lokalitách, které nejsou součástí tržního řádu.

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Vybírají se místní poplatky dle Vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2008 o místních poplatcích

Lhůty pro vyřízení:

V jednoduchých věcech bezodkladně, v ostatních případech do 30-ti dnů ( §71, z. 500/2004 Sb. )

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
    Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění
    Zákon 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
    Vyhláška statutárního města Brna č. 8/2008, o místních poplatcích v platném znění

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí správce místního poplatku - příslušného úřadu městské části - se lze odvolat prostřednictvím správce místního poplatku k Magistrátu města Brna, Odboru rozpočtu a financování

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Pokuty za nesplnění povinností nepeněžité povahy. Zvýšení včas nezaplaceného poplatku až na trojnásobek

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, rozpočtář

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Martina Vajbarová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 16.3.2010

Datum poslední aktualizace: 8.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load