STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 983

Kód životní situace: 196

Zaevidování zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí:

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,

výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle výše uvedeného zákona.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zemědělským podnikatelem podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem, a která splňuje další zákonem stanovené podmínky.

Zahraniční osobou se rozumí fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se sídlem mimo území České republiky.

Podmínky a postup řešení:

Fyzická osoba:
- věk 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- trvalý pobyt na území České republiky (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie),
- prokáže základní znalost českého jazyka (nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie).

U právnických osob musí výše uvedené podmínky splnit její odpovědný zástupce. Odpovědným zástupcem je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která zodpovídá za řádný provoz podnikání a která je ve smluvním vztahu k zemědělskému podnikateli. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než dva zemědělské podnikatele. Odpovědným zástupcem právnické osoby nemůže být člen dozorčí rady či jiného kontrolního orgánu této právnické osoby. Přestane-li odpovědný zástupce vykonávat funkci nebo nesplňuje-li podmínky, musí zemědělský podnikatel nejpozději do 15 dnů ustanovit nového odpovědného zástupce. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, žádost o provedení změny v této evidenci nebo o vyřazení z této evidence lze podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

 • Odbor všeobecný, Oderská 4, 625 00 Brno, 1. patro, dveře č. 222, Bc. Eva Novosádová, tel. 547 139 245, 724 573 421, úřední hodiny pondělí a středa 7,45 - 11,00 a 12,00 - 17,30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Fyzická osoba předloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, ve které vyplní zejména:
a) základní údaje o žadateli, 
b) údaj, zda soud nebo správní orgán této fyzické osobě neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,
c) zahraniční fyzická osoba uvede rovněž adresu bydliště mimo území České republiky,
d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
e) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
f) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, příp. datum jejího ukončení

Právnická osoba předloží žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, ve které vyplní zejména: 
a) základní údaje právnické osoby,
b) údaje o osobách, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, 
c) údaje o osobě odpovědného zástupce
d) údaj, zda výše uvedeným osobám soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti, týkající se zemědělské výroby,
e) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
f) identifikační číslo, pokud bylo přiděleno,
g) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby, příp. datum jejího ukončení

K žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele přiloží fyzická nebo právnická osoba doklady osvědčující splnění podmínek stanovených zákonem 252/1997 Sb.:
- průkaz totožnosti (fyzická osoba), výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba),
- výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele (fyzická osoba) 
- výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce a všech osob majících u právnické osoby postavení statutárního orgánu
- doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,- za zápis zemědělského podnikatele do evidence,


   

Formuláře:

Správní a jiné poplatky:

Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění stanoví v položce č. 6 své přílohy č. 1 správní poplatky takto: 
Zápis zemědělského podnikatele do evidence 1.000,- Kč.
Změna zápisu v evidenci zemědělského podnikatele 500,- Kč. Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele 100 Kč.
Správní poplatek je možné uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno - Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, příp. převodem na účet městské části. Potřebné údaje k převodu sdělí Odbor finanční ÚMČ Brno - Starý Lískovec, paní Klementová, tel. 547 139 203 nebo paní Tešnarová, tel. 547 139 204. 

Lhůty pro vyřízení:

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • - odpovědný zástupce, je-li ustanoven,
  - Český statistický úřad (při přidělování IČ a následně při vyrozumívání o zápisu do evidence zemědělských podnikatelů).

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

- přihlásit se k registraci u místně příslušného správce daně,
- přihlásit sebe a zaměstnance u místně příslušné správy sociálního zabezpečení,
- přihlásit sebe a zaměstnance u zvolené zdravotní pojišťovny,
- podat přihlášku k povinnému úrazovému pojištění za zaměstnance (při zaměstnávání minimálně jednoho zaměstnance). 

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů

Související předpisy:

 • - zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 282/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
  - zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Opravné prostředky:

S výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemědělského podnikatele se na řízení podle zákona č. 252/1997 Sb. vztahuje správní řád a odpovídající lhůty. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Fyzické nebo právnické osobě, která provozuje zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemědělského podnikatele, může být uložena pokuta až do výše 50 000,- Kč.
Kompletní výčet sankcí, které mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností, je uveden v ustanovení § 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství ve znění pozdějších předpisů.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.2.2016

Datum poslední aktualizace: 22.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load