STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 993

Kód životní situace: 211

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání , pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním., lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy..

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby.

Podmínky a postup řešení:

Podáním žádosti na formuláři předepsaném vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - příloha č. 4 vyhl. Žádost musí být doložena přílohami uvedenými v části B formuláře. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30 dnů předem, nejde-li o stavbu uvedenou v § 122. S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena, může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže. 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním oznámení na příslušném formuláři doloženém přílohami osobně na podatelnu nebo poštou Úřadu městské části Brna, Brno- Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, Oderská 4, 625 00 Brno 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brna, Brno- Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, Oderská 4, 625 00 Brno 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

 • Úřad městské části Brna, Brno- Starý Lískovec, Odbor výstavby a územního plánování, Oderská 4, 625 00 Brno, přízemí, dveře č. 101, dveře č. 106 Ing. Lenka Hošková, Ing. Dana Hájková, v úřední dny pondělí a středa 7:45 – 11:00 hod a 12:00 - 17:30 hod.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Žádost včetně předepsaných příloh. Nechá-li se žadatel zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s oznámením o užívání stavby podle § 120 odst. 1, popřípadě se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení vždy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, doloží stavebník též vyhotovení geometrického plánu na tuto stavbu. 

Formuláře:

 • Formulář je specifikován vyhl. č. 526/2006 Sb.,o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření; v elektronické podobě je k dispozici na webových stránkách MČ Brno-Starý Lískovec: www.staryliskovec.cz a dále na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz
  www.staryliskovec.cz

Správní a jiné poplatky:

Správní poplatek se nevyměřuje 

Lhůty pro vyřízení:

S užíváním stavby pro účel, k němuž byla stavba povolena , může být započato, pokud do 30 dnů od oznámení stavební úřad rozhodnutím užívání stavby nezakáže. 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Účastníkem řízení podle § 120 odst. 2 stavebního zákona je pouze stavebník, pokud změnu prováděla jako stavebník jiná osoba na základě dohody s vlastníkem, je účastníkem řízení též vlastník stavby

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Tuto situaci není možno řešit zasláním žádosti elektronickou poštou, pokud není zaručený elektronický podpis.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném zněnívyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

Související předpisy:

 • Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí, kterým se zakáže užívání stavby, je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno a rozhoduje o něm MMB, Odbor územního a stavebního řízení, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. 

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Možnost a výše sankcí se posuzuje podle ust. § 178 až § 183 stavebního zákona 

Další informace:

 • Z webových stránek Statutárního města Brna - www.brno.cz
  www.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Dana Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.8.2007

Datum poslední aktualizace: 3.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load