STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1011

Kód životní situace: 82

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Povolení zvláštního užívání komunikace - ZUK (např. zábor chodníku nebo vozovky pro výkop, stavební práce, umístění inženýrských sítí, umístění zařízení pro prodej nebo služby, reklamního zařízení, sportovní a kulturní akce aj.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatel, tj. právnická osoba (jednatel společnosti) nebo fyzická osoba, popř. jejich zplnomocněný zástupce starší 18 let, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel) prací - osoba, v jejímž zájmu nebo kvůli jejíž činnosti má být zvláštní užívání pozemní komunikace povoleno. 

Podmínky a postup řešení:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném  OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele
  • IČ popř. datum narození
  • komunikace, kde má být povoleno zvláštní užívání komunikace ( konkrétní úsek komunikace )
  •  termín záboru
  • rozsah záboru
  • investor
  • jméno odpovědného pracovníka žadatele, datum narození, telefon a adresu ( u právnických osob jejich obchodní jméno, sídlo a IČ )
  • přílohy přiložené k žádosti

  - osoby podnikající – aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list ( kopie ), ostatní občanský průkaz

  - popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí ( originál nebo úředně ověřená kopie )

  - 2x situace s vyznačením rozsahu záboru nebo výkopu

  - souhlas Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, správce komunikace se ZUK

  - kopie stavebního povolení, ohlášení

  - doklad o zaplacení správního poplatku

  - souhlas Policie ČR DI, v případě zvláštního užívání komunikace ve vozovce - originál

  - v případě nutnosti „Stanovení dopravního značení“ vydané odborem dopravy Magistrátu města Brna a 5x situační nákres dopravního značení potvrzený provozním oddělením Odboru dopravy MMB a policií ČR DI.

  - další požadované přílohy specifické pro jednotlivé druhy ZUK jsou uvedeny v jednotlivých formulářích žádostí. 

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou nebo osobně přímo na podatelnu ÚMČ Brno – Starý Lískovec, nebo zaslat poštou, dále prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem s tím, že přílohy žádosti budou doručeny poštou nebo osobně. Nejedná-li se o havárii, je třeba žádost doručit silničnímu správnímu úřadu nejpozději  30 dnů před navrhovaným zahájením akce.

  Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  Žádost o zvláštní užívání komunikace - řeší vždy příslušný silniční správní úřad takto:

  - na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému (trasy městské hromadné dopravy) – odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
  - na ostatních místních komunikacích v Městské části Brno – Starý Lískovec odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno 

  Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

  • O zvláštní užívání komunikace lze požádat na Odboru všeobecném Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, v úřední dny, 1 patro vpravo, dveře č. 223, pí Jana Bušovová, tel: 547 139 243.

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  V případě nutnosti provádění výkopu v termínu od 1. 11. – 28. 2. výjimku vydanou Magistrátem města Brna, odborem technických sítí pro provádění výkopu mimo termín stanovený ve vyhlášce města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně č. 8/2009. 

  Formuláře:

  Správní a jiné poplatky:

  Správní poplatek dle položky 36 písmeno a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí na dobu platnosti:

  10 dní a na dobu kratší než 10 dní 100,- Kč

  od 10 dnů do 6 měsíců 500,- Kč

  od 6 měsíců 1000,- Kč

  Místní poplatky, jedná-li se vedle zvláštního užívání komunikace též o užívání veřejného prostranství pro účely vymezené zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, se vybírají podle současně platné vyhlášky Statutárního města Brna o místních poplatcích a sazebníku místních poplatků, který je její přílohou. 

  Lhůty pro vyřízení:

  Lhůty pro vyřízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení. 

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • • vlastník (správce) dotčené pozemní komunikace
   • Policie ČR – DI

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  V případě nutnosti provádění výkopu v termínu od 1. 11. – 28. 2. výjimku vydanou Magistrátem města Brna, odborem technických sítí pro provádění výkopu mimo termín stanovený ve vyhlášce města Brna o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně č. 8/2009.

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

  Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

  Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

  Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

  Datum poslední aktualizace: 22.2.2016

   
  předchozí další
  01
  02
  03
  czechpoint
  Kontakt Úřední hodiny 
  MČ Brno-Starý Lískovec
  Oderská 260/4, 625 00 Brno
  Tel.: 547 139 211
  Fax: 547 139 230
  E-mail: info@staryliskovec.cz 
  Datová schránka: 2rbbwxi 
  fotourad
  PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ÚT:
  ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ČT:
  PÁ:

   
  load