STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1013

Kód životní situace: 001

Stížnost.

Stížnost je podání, které vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým
a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažuje návrh na
zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným
s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného
je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

 Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Právnická osoba.

Podmínky a postup řešení:

Stížnost nemá předepsanou formu a náležitosti, musí však být patrné kdo ji činí,

které věci se týká, popřípadě co se navrhuje.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Stížnosti se podávají písemně, je možné zaslat poštou, doručit osobně, popř. jiným 

způsobem (telefon,fax,e-mail).

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Na Úřadu městské části města Brna Brno – Starý Lískovec

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

  • Všechny útvary ÚMČ Brno-Starý Lískovec,
    tel.547 139 211.


Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Nejsou požadovány, dle uvážení je stěžovatel předloží současně se stížností.

.

Formuláře:

  • Nejsou potřeba.

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Stížnosti musí být prošetřeny a vyřízeny bezodkladně, nejdéle do 60 dnů ode

dne, kdy byly doručeny ÚMČ města Brna Brno-starý Lískovec. Stížnosti spadající do působnosti  Zastupitelstva MČ Brno – Starý Lískovec, nejpozději do 90 dnů.

Další účastníci (dotčení) postupu:

  • Žádní další účastníci nejsou.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zák.č.500/2004 Sb., správní řád, zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Související předpisy:

  • Listina základních práv a svobod, uvozená Ústavním zákonem č.23/1991 Sb., zákon
    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Opravné prostředky:

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud

obsahuje nové skutečnosti. U stížnosti dle §175 správního řádu lze požádat

nadřízený správní orgán o přešetření způsobu vyřízení stížnosti.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Sankce nejsou.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 8.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load