STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 975

Kód životní situace: 304

Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých (15-18 let)

Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých, zanedbávání povinné školní docházky, útěky z domova, trestná činnost a přestupky, zneužívání návykových látek – toxikománie a alkoholismus, výkon výchovného opatření "dohled", akutní sociální nouze (bez přístřeší).

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan, který je plnoletý, za nezletilé zákonný zástupce, děti a mládež s trvalým bydlištěm v MČ Brno-Starý Lískovec.

Podmínky a postup řešení:

Osobní jednání s kurátorem pro mládež, telefonická konzultace, formou e-mailu. Poskytování sociálního poradenství, životní situace jsou řešeny individuálně, pomoc při řešení životní situace občana a rodiny je poskytována v souladu s platnou legislativou.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ochotou řešit problém, kontaktovat kurátora pro mládež  a spolupracovat s ním.

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, odbor sociální, školství a kultury, odd. sociálně-právní ochrany dětí, Oderská 4.
Úřední dny:  pondělí a středa  7.45 - 17.30 hodin. Mimo úřední dny po předchozí domluvě.


Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

 • Oddělení sociálně právní ochrany dětí při ÚMČ Brno-Starý Lískovec.
  Bc. Libor Vodvárka, tel. 547 139 207
  Mgr. Lenka Nezdařilová, tel. 547 139 206
  Mgr. Renata Kuklínková, tel. 547 139 205

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Osobní doklady, doklady související s řešením konkrétní životní situace občana. 

Správní a jiné poplatky:

Bez poplatku.

Lhůty pro vyřízení:

Poradenství a konzultace občanům je řešeno bezodkladně.  

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

V souvislosti se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas občana se sdělením jeho osobních údajů.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • libor.vodvarka@staryliskovec.cz
  lenka.nezdarilova@staryliskovec.cz
  renata.kuklinkova@staryliskovec.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákon č. 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vše ve znění pozdějších předpisů.

Související předpisy:

 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Opravné prostředky:

Žádné.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:


Další informace:

 • Odbor sociální péče MMB, Oddělení odborné pomoci a kontroly, Koliště 19, Brno - nadřízený a kontrolní orgán

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, soc. pracovník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Libor Vodvárka

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2014

Datum poslední aktualizace: 2.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load