STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1002

Kód životní situace: 172

Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec poskytuje informace vztahující se k oblastem jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba, která ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec žádá o informaci vztahující se k jeho působnosti. V případě, že se požadovaná informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona), a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli. Žadatel nemusí právní či jiný zájem pro účel své žádosti prokazovat, ani sdělovat. 

Podmínky a postup řešení:

Žádost nemá předepsanou formu, z písemné žádosti musí být zřejmé:

a) kterému povinnému subjektu je určena;
b) že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle tohoto zákona;
c) adresa pro doručování (za doručovací adresu se považuje i elektronická adresa). Jedná se o základní náležitosti, které musí vždy každá žádost o informaci obsahovat. V případě, že tyto uvedené náležitosti žádost neobsahuje, nejedná se o žádost ve smyslu tohoto zákona.

Dalšími údaji uváděnými v žádosti o informaci jsou:
a) u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
b) u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Brání-li nedostatek informací o žadateli řádnému vyřízení žádosti o informaci, vyzve povinný subjekt žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil (viz výše – další údaje uváděné v žádosti o informaci). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, povinný subjekt žádost odloží (§ 14 odst. 5 písm. a) zákona). Písemná žádost musí

být úplná, srozumitelná, musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována a nesmí být formulována obecně. V opačném případě je žadatel do 7 dnů od podání žádosti vyzván (e-mailem, poštou či jinak) k upřesnění žádosti. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení  výzvy, rozhodne povinný subjekt o odmítnutí žádosti.

Jsou-li splněny všechny předpoklady pro poskytnutí informace, povinný subjekt informaci poskytne ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění. V případě kladného vyřízení žádosti se rozhodnutí nevydává.

Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů.

Pokud povinný subjekt žádosti zcela nebo zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví  § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podáním žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to:

1) Ústně - (tzn. i telefonicky) na ÚMČ  města Brna Brno-Starý Lískovec.
2) Písemně,  nebo prostřednictvím faxu: 547 139 230.
3) Elektronicky -  pouze prostřednictvím elektronické podatelny.  

 

Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec. 

Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Písemnou žádost, v případě žádosti podané písemně. Náležitosti písemné žádosti  jsou uvedeny v bodě 6. V případě ústní žádosti se toto vyřídí ústně. Jestliže žadatel není s odpovědí na ústně  podanou žádost spokoje, podá si žádost písemně.

Formuláře:

 • Předepsaný formulář není stanoven.

Správní a jiné poplatky:

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec je v souvislosti s poskytnutím informace oprávněn požadovat  úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli.  Hrazení nákladů  se řídí § 17 zákona.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada nákladů, oznámí se písemně tato skutečnost spolu s výší úhrady žadateli, a to před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady  vyčíslena.

 

V případě poskytnutí požadované informace, jejíž vydání bude podmíněno  zaplacením úhrady nákladů, bude žadateli informace poskytnuta po prokázání úhrady nákladů.

Úhradu nákladů za poskytnuté informace v hotovosti, je možno provést na pokladně ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec. Úhrada nákladů se prokazuje předložením příjmového dokladu 
 

Lhůty pro vyřízení:

Datum podání žádosti je den doručení žádosti na ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec. Lhůta  počíná běžet následujícím dnem od doručení žádosti na úřad. V případě, že žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné  informace, musí úřad do 7 dnů ode dne podání žádosti sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání informace, tzn. místo zveřejnění požadované informace (např. internetová adresa s odkazem na příslušnou informaci, úřední deska úřadu, publikace apod.).

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec musí do 7 dnů ode dne podání žádosti požádat žadatele o  upřesnění požadované informace, a to v případě nesplnění  požadavku stanoveného v  § 14 odst. 5 písm. b) zákona, ve znění pozdějších předpisů. Nedostane-li úřad od žadatele upřesňující informace do 30 dnů od doručení výzvy k doplnění žádosti, rozhodne o odmítnutí žádosti.

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby  žádost doplnil, jestliže nedostatek údajů o žadateli brání vyřízení žádosti (§ 14 odst.  5 písm. a) zákona). Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení,  úřad žádost odloží.

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec žádost odloží i v případě, jestliže se požadované informace nevztahují k jeho působnosti (§ 4 odst. 5 písm. c) zákona) a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec poskytne požadovanou informaci v základní lhůtě stanovené zákonem, nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.Lhůtu 15 dnů lze prodloužit nejvýše o 10 dnů, tj. na 25 dnů, a to jen ze závažných důvodů uvedených v zákoně.

ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace poskytnuté na základě písemné žádosti o informaci do 15 dnů od poskytnutí informace, a to způsobem stanoveným v § 5 odst. 3 zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Není-li zákonem stanoveno jinak, vztahuje se na počítání lhůt správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


 

Další účastníci (dotčení) postupu:

 • Další útvary ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec, které na vyřízení žádosti mohou participovat z hlediska své působnosti.

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

Žádné.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • Taková služba neexistuje.

Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • - zákon č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů;
  - vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup;
  - nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím;
  - nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím.

Související předpisy:

 • Žádné.

Opravné prostředky:

1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace podle § 15 zákona.
Proti rozhodnutí ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u věcně a funkčně příslušného odboru (útvaru) úřadu, který rozhodnutí vydal. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat; pravomocné rozhodnutí o odmítnutí žádosti je však přezkoumatelné krajským soudem. Pokud není stanoveno jinak, vztahuje se na odvolací řízení podle § 16 zákona  správní řád.

2) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona.
Stížnost se podává u ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec, a to do 30 dnů ode dne:
a) doručení sdělení údajů umožňujících vyhledání a získání zveřejněné informace  (§ 6 zákona); sdělení o tom, že se informace nevztahují k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst. 5 písm. c) zákona) nebo v případě sdělení o požadování úhrady a její výše (§ 17 odst. 3 zákona),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona, nebo § 14 odst. 7 zákona. ÜMČ města Brna Brno-Starý Lískovec předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu – Magistrát města Brna do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla doručena, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví, poskytne požadovanou informaci, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností:

Není zákonem stanovena.

Nejčastější dotazy:

 • Není zákonem stanoveno.

Další informace:

 • Povinně zveřejňované informace.

Informace z jiných zdrojů:

 • Žádosti o informace.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 4.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load