STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1007

Kód životní situace: 80

Připojení sjezdu

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, je nutno podat žádost o připojení na místní komunikaci. Žádost musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném odborem všeobecným, Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, případně je podána individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan starší 18 let, nebo jeho zákonný zástupce, stavebník (investor), zhotovitel (dodavatel prací). 

Podmínky a postup řešení:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace podává žadatel písemně, a to buď na příslušném formuláři vydaném  OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec, nebo individuální žádostí, ve které musí být uvedeno:

  • jméno a adresa žadatele ( stavebníka )
  • IČ popř. datum narození
  • pozemky ze kterých a na které se bude žadatel připojovat
  • přílohy přiložené k žádosti

  - osoby podnikající – aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list ( kopie ), ostatní občanský průkaz

  - popř. plná moc k vyřizování úředních záležitostí ( originál nebo úředně ověřená kopie )

  - výkresová část, příčný a podélný řez sjezdem

  - souhlas Policie ČR DI, Kounicova 67, 601 67 Brno

  - souhlas Brněnských komunikací, a.s.

  - výpis z LV připojovaného pozemku 

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Doručit písemnou žádost s veškerými přílohami poštou, osobně přímo na podatelnu nebo elektronicky. 

  Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  Jedná-li se o povolení připojení sjezdu na území MČ Brno – Starý Lískovec, podává žadatel žádost na ÚMČ OVš, Oderská 4, 625 00 Brno.

  Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

  • O připojení sjezdu lze požádat na Odboru všeobecném Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, v úřední dny, 1. patro vpravo, dveře č. 223,
   pí Jana Bušovová, tel: 547 139 243.

  Formuláře:

  Správní a jiné poplatky:

  Správní poplatek dle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí 500,- Kč. 

  Lhůty pro vyřízení:

  Lhůty pro vyřízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení.

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • • vlastník ( správce ) dotčené pozemní komunikace
   • Policie ČR – DI

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

  Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

  Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

  Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

  Datum poslední aktualizace: 22.2.2016

   
  předchozí další
  01
  02
  03
  czechpoint
  Kontakt Úřední hodiny 
  MČ Brno-Starý Lískovec
  Oderská 260/4, 625 00 Brno
  Tel.: 547 139 211
  Fax: 547 139 230
  E-mail: info@staryliskovec.cz 
  Datová schránka: 2rbbwxi 
  fotourad
  PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ÚT:
  ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ČT:
  PÁ:

   
  load