STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1009

Kód životní situace: 79

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení může být vydáno pouze na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti pro konkrétní vozidlo (SPZ), jméno uživatele, s přesným určením místa a je nepřenosné.

V MČ Brno – Starý Lískovec se povoluje vyhrazené parkovací stání jen mimo obytnou zónu, a na základě vydaného souhlasného stanoviska MČ Brno – Starý Lískovec.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Právnická nebo fyzická osoba podnikající nebo fyzická osoba, která má zájem užívat komunikaci jiným než obvyklým způsobem.

Podmínky a postup řešení:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro vyhrazené parkovací stání podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném  OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec, se všemi požadovanými přílohami.

  • pro firmu

  - souhlas MČ Brno – Starý Lískovec se zřízením VPS

  - souhlas správce komunikace ( Brněnských komunikací, a.s.)

  - nájemní smlouva na nebytové prostory nebo výpis z katastru

  - Živnostenský list nebo Výpis z obchodního rejstříku

  - „Stanovení dopravního značení“ vydané odborem dopravy MMB, a potvrzené Policií ČR DI

  - OTP vozidla

   • pro občana

   - souhlas MČ Brno – Starý Lískovec se zřízením VPS

   - souhlas správce komunikace ( Brněnských komunikací,a.s.)

   - občanský průkaz

   - řidičský průkaz

   - „Stanovení dopravního značení“ vydané odborem dopravy MMB, a potvrzené Policií ČR DI

   - OTP vozidla 

   Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

   Podáním žádosti o souhlas se zřízením vyhrazeného parkování na území MČ Brno – Starý Lískovec, na podatelnu ÚMČ Brno – Starý Lískovec, adresovanou Radě městské části Brno – Starý Lískovec ( forma žádosti není stanovena ).

   Po obdržení souhlasného stanoviska:

   Podáním žádosti o souhlas se zvláštním užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného

   parkování na ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.  

   Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

   Žádost o zvláštní užívání komunikace pro vyhrazené parkování - řeší vždy příslušný silniční správní úřad takto:

   - na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému (trasy městské hromadné dopravy) – odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
   - na ostatních místních komunikacích v Městské části Brno – Starý Lískovec odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 

   Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

   • O zvláštní užívání komunikace lze požádat na Odboru všeobecném Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, v úřední dny, 1. patro vpravo, dveře č. 223, pí Jana Bušovová, tel: 547 139 243.

   Správní a jiné poplatky:

   Žadatel zaplatí při podání žádosti správní poplatek ve výši 1000,- Kč podle položky č. 36 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

   Žadatel hradí v plné výši projektovou dokumentaci na vyhrazené parkovací místo a následně instalaci dopravního značení.

   Vyhrazení parkovacího stání podléhá místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství. Přílohou vyhlášky Statutárního města Brna č. 13/2015 o místních poplatcích je pro Městskou část Brno – Starý Lískovec stanoven místní poplatek

   15 tis. Kč/rok/místo pro osobní automobil, pro nákladní automobil 30 tis.Kč/rok/místo.

   Lhůty pro vyřízení:

   Lhůty pro vyřízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení. Žádost o prodloužení je třeba podat ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti stávajícího rozhodnutí. 

   Další účastníci (dotčení) postupu:

   • • Správce dotčené komunikace – Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, Brno
    • Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno
    • Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
    • Policie ČR – DI

   Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

   Po obdržení souhlasu MČ Brno – Starý Lískovec, nechá žadatel zpracovat projekt dopravního značení, zajistí „Stanovení dopravního značení“ na Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Následně předloží příslušnému silničnímu právnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro povolení vyhrazeného parkování, včetně předepsaných příloh.

   Po vydání rozhodnutí

   Osazení trvalého dopravního značení v souladu s rozhodnutím.

   Podle kterého právního předpisu se postupuje:

   • • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
    • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

   Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

   Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

   Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

   Datum poslední aktualizace: 14.5.2018

    
   předchozí další
   01
   02
   03
   czechpoint
   Kontakt Úřední hodiny 
   MČ Brno-Starý Lískovec
   Oderská 260/4, 625 00 Brno
   Tel.: 547 139 211
   Fax: 547 139 230
   E-mail: info@staryliskovec.cz 
   Datová schránka: 2rbbwxi 
   fotourad
   PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
   ÚT:
   ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
   ČT:
   PÁ:

    
   load