STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1010

Kód životní situace: 78

Vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP, ZTP/P

Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti.
Na zřízení vyhrazeného parkovacího stání není zákonný nárok.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Občan starší 18 let – držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P – který má trvalý pobyt v Městské části Brno -  Starý Lískovec, jeho zákonný zástupce, opatrovník, pověřená osoba na základě plné moci. 

Podmínky a postup řešení:

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro vyhrazené parkovací stání podává žadatel písemně, a to na příslušném formuláři vydaném  OVŠ ÚMČ Brno – Starý Lískovec, se všemi požadovanými přílohami.

Vyhrazené parkování pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou je možno povolit, pokud silniční správní úřad obdrží souhlas

- Městské části Brno – Starý Lískovec

( ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Odbor všeobecný zajistí sám, na základě podané žádosti a jejích příloh)

Městská část se při svém rozhodování řídí

  • Metodickým doporučením pro udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením (k dispozici níže v sekci "Formuláře")

  - souhlasem Brněnských komunikací, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, které se vyjadřují z technického hlediska. Jejich souhlas v případě povolení MČ nahrazuje zpracovaný projekt se „Stanovením dopravního značení“.

  V opačném případě nelze vyhrazené parkování povolit.

  Po obdržení souhlasu MČ Brno – Starý Lískovec, podá žadatel žádost o zpracování projektové dokumentace na Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, které následně zajistí „Stanovení dopravního značení“, vydaného provozním oddělením Odboru dopravy Magistrátu města Brna, po projednání s PČR DI.

  Pokud OVš ÚMČ Brno – Starý Lískovec, obdrží souhlasné stanovisko MČ a „Stanovení DZ“, vydá Povolení zvláštního užívání komunikace pro vyhrazené parkovací stání pro ZTP nebo ZTP/P.

  Držitel povolení si objedná realizaci dopravního značení na Brněnských komunikacích, a.s.

  Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

  Podáním žádosti o souhlas se zvláštním užívání komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování na ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno. 

  Na kterém úřadu můžete tuto situaci řešit:

  Žádost o zvláštní užívání komunikace pro vyhrazené parkování - řeší vždy příslušný silniční správní úřad takto:

  - na místních komunikacích patřících do základního komunikačního systému (trasy městské hromadné dopravy) – odbor dopravy Magistrátu města Brna, Kounicova 67, Brno
  - na ostatních místních komunikacích v Městské části Brno – Starý Lískovec odbor všeobecný Úřadu městské části města Brna Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno

    

  Kde a jakým jiným způsobem než elektronicky lze úkon iniciovat:

  • O zvláštní užívání komunikace lze požádat na Odboru všeobecném Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, v úřední dny, 1. patro vpravo, dveře č. 223, pí Jana Bušovová, tel: 547 139 243.

  Formuláře:

  Lhůty pro vyřízení:

  Lhůty pro vyřízení podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů jsou v jednodušších případech 30 dnů a ve složitějších případech 60 dnů od zahájení řízení. Žádost o prodloužení je třeba podat ve lhůtě 30 dnů před ukončením platnosti stávajícího rozhodnutí. 

  Další účastníci (dotčení) postupu:

  • • Správce dotčené komunikace – Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, Brno
   • Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno
   • Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno
   • Policie ČR – DI

  Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

  Po obdržení souhlasu MČ Brno – Starý Lískovec, podá žadatel žádost o zpracování projektové dokumentace na Brněnské komunikace, a.s., Renneská tř. 1a, Brno, které následně zajistí „Stanovení dopravního značení“, vydaného provozním oddělením Odboru dopravy Magistrátu města Brna, po projednání s PČR DI. 

  Podle kterého právního předpisu se postupuje:

  • • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

  Související předpisy:

  • • Metodické doporučení pro udělování souhlasu k vyhrazenému parkování pro osoby se zdravotním postižením

  Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

  Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

  Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

  Datum poslední aktualizace: 14.5.2018

   
  předchozí další
  01
  02
  03
  czechpoint
  Kontakt Úřední hodiny 
  MČ Brno-Starý Lískovec
  Oderská 260/4, 625 00 Brno
  Tel.: 547 139 211
  Fax: 547 139 230
  E-mail: info@staryliskovec.cz 
  Datová schránka: 2rbbwxi 
  fotourad
  PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ÚT:
  ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
  ČT:
  PÁ:

   
  load