STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Vyhledat životní situaci Zadejte hledanou frázi:

Co jsou Životní situace

Aplikace Životní situace představuje souhrn praktických návodů na řešení některých vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu. Dozvíte se v nich jak co zařídit, kam zajít, co si vzít s sebou. Tématicky rozdělené situace obsahují body, ve kterých najdete postup řešení.

Jak postupovat

V navigaci vyberte téma, otevře se seznam situací. Kliknutím na podrobnosti zobrazíte obsah dané situace. Můžete použít také vyhledávání podle klíčových slov.

Pro lepší přehlednost lze volit ze tří možností zobrazení situace. Základní (obsahuje jen nejdůležitejší body), rozšířené a kompletní (zobrazí veškeré dostupné informace).

Níže je zobrazen abecední seznam situací – agend, které je možné na ÚMČ Brno-Starý Lískovec vyřídit. Ostatní agendy týkající se vyřízení občanských průkazů, trvalého pobytu, cestovních pasů, řidičských průkazů, registru vozidel, podnikání a živností vyřizují pracoviště magistrátu města Brna (podrobněji na http://www.brno.cz/obcan/potrebuji-si-vyridit/).

Seznam životních situací

Kam s odpadem?

Občan se potřebuje zbavit objemného odpadu (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, směsný plast, nápojové kartony, hliníkové nápojové obaly, textil).

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Vybírá se poplatek za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění: - výkopových prací - umístění stavebních zařízení - umístění skládek při provádění stavebních prací - umístění reklamních zařízení - mobilních a pevných stánků - ...

Místní poplatek ze psů

Finanční odbor vede evidenci psů v MČ Brno – Starý Lískovec, provádí přihlašování a odhlašování psů, vydává evidenční známky, vyměřuje poplatky dle platných předpisů a sleduje jejich platby.

Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna

Odbor všeobecný ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno přijímá a předkládá městské části k vyjádření návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Statutárního města Brna.

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení.

Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest.

Ohlášení stavby

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů ...

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, ...

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání , pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud ...

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad orgánem příslušným ve věcech ...

Oznámení změny v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, ...

Petice.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo ...

Postoupení smlouvy o nájmu bytu

Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) se rozumí byty v domech zvláštního určení pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů. Bydlení v DPS a pečovatelská služba v ...

Použití znaku a vlajky.

Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo založené organizační složky ...

Povolení ke kácení dřevin a Závazné stanovisko ke kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není–li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákona č. 114/1992 ...

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec

Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, svěřených městské části Brno-Starý Lískovec Článek 1 Úvodní ustanovení V souladu s Pravidly pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna (dále ...

Přechod nájmu bytu

Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo ...

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům ...

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanovená § 9 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ...

Připojení sjezdu

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, je nutno ...

Sociální a výchovné problémy nezletilých (do 15 let), mladistvých (15-18 let)

Výchovné problémy nezletilých dětí a mladistvých, zanedbávání povinné školní docházky, útěky z domova, trestná činnost a přestupky, zneužívání návykových látek – toxikománie a alkoholismus, výkon výchovného opatření "dohled", akutní sociální ...

Souhlas s podnájmem bytu nebo části bytu

Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát ...

Společný nájem bytu

Byt může být ve společném nájmu více osob. Společní nájemci mají stejná práva a povinnosti. Dohodu o společném nájmu se stávajícím nájemcem může městská část uzavřít pouze za podmínky, že ...

Stížnost.

Stížnost je podání, které vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za ...

Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí ...

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním, nebo kdy oprávněný příjemce (nezletilý) ...

Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná.

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná ( např. uzavření jednoho jízdního pruhu ), nebo úplná. ...

Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, o podmínkách vydání územního souhlasu a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí a územního souhlasu.

Dle ustanovení § 21 odst. (1) písm. b) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), poskytuje stavební úřad v rámci své působnosti předběžnou ...

Vidimace a legalizace.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. ...

Vydání rybářského lístku

Finanční odbor vydává rybářské lístky a vede jejich evidenci v MČ Brno – Starý Lískovec.

Vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP, ZTP/P

Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. O vyhrazené parkovací ...

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění. Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže: - ...

Zaevidování zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí: rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování ...

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení může být vydáno ...

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem. Povolení zvláštního užívání komunikace ...

Zvláštní užívání veřejné zeleně – souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně Dohoda o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a. s.). V rámci správy ...

Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje ...

Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Na stavební ...

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Na stavební ...

Žádost o vydání územního rozhodnutí.

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje ...

Žádost o vydání územního souhlasu

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje ...

Žádost o zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno) k pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna - vyjádření MČ

Jedná se o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna dotčeným ukládáním technických sítí (energetické sítě, podzemní telekomunikační vedení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní ...
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load