STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Petice.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se
žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu,
které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti
soudů, nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo
k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé
neslušnosti.

Použití znaku a vlajky.

Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo
založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým
podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol,
školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné
orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města
Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti
adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem
nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem
nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor
vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
Znak Městské části Brno – Starý Lískovec mohou užívat město Brno, Městská část
Brno – Starý Lískovec jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území Městské části Brno – Starý Lískovec. Jiné
orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak
Městské části Brno – Starý Lískovec pouze se souhlasem Rady městské části, Brno – Starý Lískovec, a to na
základě písemně podané žádosti adresované Městské části Brno – Starý Lískovec, s výjimkou akcí pořádaných v
součinnosti se statutárním městem Brnem nebo Městskou částí Brno –Starý Lískovec, Magistrátem města
Brna nebo ÚMČ města Brna Brno – Starý lískovec, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití
znaku ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec vydává starosta Městské části Brno – Starý Lískovec.
Vlajku města Brna a vlajku Městských části Brno – Starý Lískovec lze užívat bez předchozího souhlasu.

Stížnost.

Stížnost je podání, které vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým
a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažuje návrh na
zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným
s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného
je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

Svobodný přístup k informacím ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Právo na informace je zakotveno v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, který zaručuje právo na informace ve veřejné správě. Pravidla pro poskytování informací, postupy při vyřizování žádostí o informace a podmínky práva svobodného přístupu k těmto informacím upravuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). ÚMČ města Brna Brno-Starý Lískovec poskytuje informace vztahující se k oblastem jeho působnosti. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Informace, které nelze poskytnout, a informace jejichž poskytnutí je omezeno, jsou uvedeny v ust. § 7–11 zákona (např. ochrana utajovaných skutečností, ochrana osobních údajů, ochrana obchodního tajemství, ochrana důvěrnosti majetkových poměrů apod.)

Vidimace a legalizace.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load