STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Kam s odpadem?

Občan se potřebuje zbavit objemného odpadu (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, směsný plast, nápojové kartony, hliníkové nápojové obaly, textil).

Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna

Odbor všeobecný ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno přijímá a předkládá městské části k vyjádření návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Statutárního města Brna.

Oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat

Veřejným vystoupením se rozumí jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat (viz. § 3 zákona č. 166/1999 Sb., Veterinární zákon - svodem zvířat se rozumí soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona)
Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci. Veřejné vystoupení zvířat se řídí zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Současně s oznámením předložit seznam činností se zvířaty a údaje umožňující identifikaci osoby podle §8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání viz. bod 6b)

Povolení ke kácení dřevin a Závazné stanovisko ke kácení dřevin

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není–li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin (§ 8 zákona č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů).
Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem.
Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb. ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních obdobně.

Přijímání oznámení o trvalých stanovištích včelstev

Pro zabezpečení ochrany včel jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromadného letu včel. Obecní úřad poskytne na vyžádání tyto údaje ošetřovatelům porostů a uživatelům pozemků.
Právnická nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen „chovatel včel“), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
Nové umístění stanovišť včelstev včetně kočovných se oznamuje nejpozději pět dnů před jejich umístěním. Hromadný let včel za zdrojem snůšky, sledovatelný ze země zrakem a sluchem, je nutné oznámit neprodleně spolu s uvedením dráhy jeho letu.

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanovená § 9 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů

Připojení sjezdu

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, je nutno podat žádost o připojení na místní komunikaci. Žádost musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném odborem všeobecným, Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, případně je podána individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná.

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná ( např. uzavření jednoho jízdního pruhu ), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP, ZTP/P

Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti.
Na zřízení vyhrazeného parkovacího stání není zákonný nárok.

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

Týká se zemědělského podnikatele zaevidovaného dle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění.
Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže:
- o vyřazení z evidence zemědělský podnikatel sám požádá,
- neprovozuje více než 24 kalendářních měsíce zemědělskou výrobu,
- zemřel, jde-li o osobu fyzickou,
- zanikl, jde-li o osobu právnickou,
- byl mu uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,
- jeho odpovědný zástupce přestane vykonávat svou funkci anebo mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu právnickou.

Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky pro zemědělského podnikatele - fyzickou osobu uvedené v životní situaci "Zaevidování zemědělského podnikatele", musí neprodleně ustanovit odpovědného zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

Zaevidování zemědělského podnikatele

Podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství v platném znění se zemědělskou výrobou včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách rozumí:

rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, produkce chovných plemenných zvířat a využití jejich genetického materiálu,

výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

hospodaření v lese na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Zemědělský podnikatel je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle výše uvedeného zákona.

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení může být vydáno pouze na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti pro konkrétní vozidlo (SPZ), jméno uživatele, s přesným určením místa a je nepřenosné.

V MČ Brno – Starý Lískovec se povoluje vyhrazené parkovací stání jen mimo obytnou zónu, a na základě vydaného souhlasného stanoviska MČ Brno – Starý Lískovec.

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Povolení zvláštního užívání komunikace - ZUK (např. zábor chodníku nebo vozovky pro výkop, stavební práce, umístění inženýrských sítí, umístění zařízení pro prodej nebo služby, reklamního zařízení, sportovní a kulturní akce aj.)

Zvláštní užívání veřejné zeleně – souhlas ke zvláštnímu užívání veřejné zeleně Dohoda o složení kauce za zvláštní užívání veřejné zeleně

Statutární město Brno, Městská část Brno-Starý Lískovec je dle Statutu města Brna správcem ploch veřejné zeleně, vyjma ploch silniční zeleně (zde je správcem Brněnské komunikace, a. s.). V rámci správy těchto ploch vykonává běžnou údržbu (kosení, údržbu dřevin, údržbu mobiliáře atd.). Současně dbá na trvalou kvalitu těchto veřejných ploch. Třetí osoba (např. správce podzemní sítě, stavebník) však k výkonu své činnosti potřebuje zásah do ploch veřejné zeleně – např. výkopy pro opravy podzemních sítí, budování nových podzemních sítí, využití části plochy zeleně k instalaci lešení pro zateplení domů, atd. V tomto případě je nutno získat povolení správce veřejné zeleně, včetně podmínek pro provádění prací v plochách veřejné zeleně a uvedení ploch do původního stavu.
V případě, že takový zásah do veřejné zeleně je realizován v rámci stavební akce, která je povolována, např. stavebním povolením, je nutné, aby si tato třetí osoba nechala již v rámci zpracování projektové dokumentace ke stavbě, zpracovat do zásad organizace výstavby způsob zásahu do veřejné zeleně – např. umístění lešení apod.

Žádost o zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno) k pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna - vyjádření MČ

Jedná se o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna dotčeným ukládáním technických sítí (energetické sítě, podzemní telekomunikační vedení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní a kanalizační přípojky). Agendu vyřizuje Magistrát města Brna, městská část poskytne k žádosti o zřízení služebnosti vyjádření a to pouze u pozemků, jež jsou jí svěřeny.
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load