STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Ohlášení odstranění stavby, terénních úprav, zařízení.

Vlastník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, s výjimkou staveb uvedených v § 103 stavebního zákona, nejde-li o stavbu, v níž je přítomen azbest.

Ohlášení stavby

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů a druhů jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích úprav je specifikováno v § 104 odst. 2 stavebního zákona.

Oznámení o užívání stavby

Dokončenou stavbu popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání , pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 2 písm. a) až e) a n) anebo pokud byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy (§ 116) nebo certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem (§ 117) a byla provedena v souladu s ním., lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy..

Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem

Dle ust. § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, je stavební úřad orgánem příslušným ve věcech stavebního řádu. Stavby (a jejich změny), které nejsou zahrnuty v §§ 103 a 104 stavebního zákona je možno realizovat pouze na základě stavebního povolení. Uzavře-li stavebník s autorizovaným inspektorem smlouvu o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, může takovou stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámit. K předmětné stavbě musí být opatřena souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů a vyjádření osob, které by byly účastníky řízení. Stavba nesmí být zvláštním právním předpisem, územně plánovací dokumentací nebo rozhodnutím orgánu územního plánování přímo označena jako nezpůsobilá pro zkrácené stavební řízení.

Oznámení změny v užívání stavby

Změna v účelu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu výroby nebo v jejím podstatném rozšíření a změna v činnosti, jejíž účinky by mohly ohrozit život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, Bezpečnost - krizové situace nebo životní prostředí, je přípustná jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, o podmínkách vydání územního souhlasu a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí a územního souhlasu.

Dle ustanovení § 21 odst. (1) písm. b) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), poskytuje stavební úřad v rámci své působnosti předběžnou informaci o podmínkách, při jejichž splnění lze vydat územní rozhodnutí či územní souhlas k realizaci investičního záměru. Současně žadateli sdělí seznam dotčených orgánů, jejichž stanoviska a vyjádření bude vyžadovat. Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne vydání, pokud stavební úřad v této lhůtě nesdělí žadateli, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

Žádost o provedení zjednodušeného územního řízení

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje přitom dle §§ 76 - 92 stavebního zákona. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení zcelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení.

Žádost o stavební povolení

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Na stavební povolení je nutno realizovat stavby, které nejsou zahrnuty v § 103 a 104 stavebního zákona.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Na stavební povolení je nutno realizovat stavby, které nejsou zahrnuty v § 103 a 104 stavebního zákona. Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, škola, nájemní bytový dům, stavba pro obchod a průmysl, stavba pro shromažďování většího počtu osob, stavba dopravní a občanské infrastruktury, dále stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu a změna stavby, která je kulturní památkou, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Žádost o vydání územního rozhodnutí.

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje přitom dle §§ 76 - 92 stavebního zákona.

Žádost o vydání územního souhlasu

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje přitom dle §§ 76 - 92 stavebního zákona. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení zcelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení.
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load