Odbory úřadu

Odbory Úřadu městské části zřizuje Rada městské části. Odbor je pracovní úsek, který je vytvořen k zajištění řízení ucelených okruhů odborně souvisejících činností, nebo za účelem snazšího a komplexního řízení několika relativně odborně samostatných předmětů činností. Odbory plní úkoly obce v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. Bližší popis činnosti jednotlivých Odborů je stanoven Organizačním řádem. V současnosti je na ÚMČ zřízeno sedm Odborů.